Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/489

Denne siden er ikke korrekturlest


47 6 NORDLANDS AMT. fattig, saa den største del før i tiden ikke kunde tilgodegjøres med fordel. G Jernmalmforekomsterne i Dunderlandsdalen og ved Langvatn i Mo har længe været kjendt. Søen Nilsson skriver, at der nordenfor Mo ligger ved siden af Langvatn et fjeld, hvor der skal findes den rigeste jernmalm. Ved Fuglvik ved Langvatn i Mo hentedes der allerede i slutningen af det 18de og begyndelsen af det l9de aarhundrede jernmalm til Mostadmarkens jernværk øst for Trondhjem, saale- des som bergmester H. C. Strøm beretter i sine bemærkninger under reiser i Trondhjems og en del af Nordlands amt i 1824 og 1827. Paa den tid, Strøm reiste, var arbeidet indstillet. Ved Fuglvik ved Langvatn optræder foruden jernglimmer- skifer ogsaa magnetjernsten i et lidet da-gbrud, som kaldes «Svenskegruben» eller «Gamlegruben», drevet i den første halv- del af det l9de aarhundrede paa et leie af magnetjernsten, som er omtrent 3 m. mægtigt og 60 m. langt, med kvarts, glimmer, kalkspat o.s.v. Nær «Svenskegruben», nærmere mod Langvatn, er der et 3 m. mægtigt leie af magnetjernsten i marmor med lag af jernglimmerskifer. Forekomster af jernmalm i Mo herred er tidligere omtalt (bind II, pag. 157), men her skal tilføies nogle yderligere op- lysninger. Den lagrække, hvor jernmalmleierne forekommer, er den kalkstenførende eller marmorførende glimmerskiferformation, og jernmalmen følger eller har strøg og fald som kalkstenlagene. Disse sidste optræder med stor mægtighed, op til 1000 m.; un- der kalkstenlagene ligger der glimmerskifer, over dem ligger en yngre gneis. Den længde, hvor kalklagene kan følges, er bety- delig. Fra kalkstenlagene ved Stormdalen, nordøstlig for Dun- derland gaard, og til kalkstenlagene nordlig for Langvatn, er der over 4O km., og paa denne lange strækning kan de mægtige kalkstenlag følges, og disse er paa lange strækninger, men ikke hele veien, ledsaget af jernmalmlagene, og ikke alene -et enkelt lag, men ofte flere, og de har tildels betydelig mægtighed, som senere omtalt. . Det nordligste sted, hvor denne jernmalm er kjendt, er ved Hatten, 4 km. nordenfor Dunderland gaard. Nær Dunderland gaard ligger paa en længde af omtrent 6 km., under et mægtigt kalklag, et næsten sammenhængende jernmalmdrag, ofte som to eller tre parallele leier; det gaar fra Hatten i nord til henimod Strandjordaaen i sydvest. Op for Dunderland gaard er der paa et par kilometers læng(le to sær- skilte leier, skilte ved skifer. Det vestlige leie har en mægtig- hed af 10 til 27 m., det østligste leie mellem 6 og 20 m.