Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/49

Denne siden er ikke korrekturlest


36 NORDLANDS AMT. til reisende, var der ikke noget detaljudsalg af berusende d1-ikke; øl maatte kjøbes i kassevis og brændevin forskrives i større mængde, hvilket havde fyld til følge, saalænge forsyningen varede. Sædeligheden blev noget bedre, da der byggedes saa meget, at det kunde undgaaes, at.mænd og kvinder boede om hverandre i broget forvirring; der .stiftedes da mange ægteskaber, men antallet af uægte børn var heller ikke lidet. Staten havde sikret sig en væsentlig del af den vordende bys territorium, og det offentlige vilde have det i sin haand til enhver tid at træffe en ordning med hensyn til afstaaelse af byggegrund og strandtomter. Over strandtomter til sjøboder og brygger raadede staten, efterat den dels ved kjøb, dels ved ekspropriation havde erhvervet strandlinjen saavel for Narvik som for Fagernes. Den 15de november 1902 begyndte de første malmtog at gaa, medens banen høitidelig aabnedes af kong 0scar II den 14de juli 1903. Narvik var, som det vil sees, et nybygge, hvis tilblivelse skyldtes de i stedets nærhed paagaaende store arbeider, og Stedet var økonomisk hovedsagelig afhængigt af den arbeidsfortjeneste, som disse anlæg skabte. Stedets fremtid beroede dog paa virk- somheder af anden H-l’t, der skulde komme, naar anlægget var færdigt. Da den første periode af byens liv, anlægsperioden, var forbi i 1902, afskedigedes ca. 1000 mand. Mange arbeidere, der havde været sysselsat ved jernbane- og kaianlæggene, søgte sit livsophold paa anden maade; en stor del reiste til l)under- landsdalen og Aalesund, der var brændt; andre fandt erhverv- ved jernbanens og grubebolagets drift, og atter andre har igjen søgt til de bygder, hvorfra de var komne, for paany at tage fat paa gaardsbrug og fiske. 1903 begyndte den store skibsfart, som skyldtes aabningen af Ofotbanen i 1902. Den forandrede adskilligt i byens livs- botingelser, da der skulde eksporteres ca. 1 million tons. Ved udgangen af 1903 var der bygget saa meget,“ at der var fuldstændig tilstrækkeligt af hus for byens indvaanere. Den private byggevirksomhed, der i a11lægsaa“rene krævede en betydelig mængde arbeidere og haandværkere, blev, som be- rørt, afsluttet I 1903 angives Narvik at have havt 56O0 indbyggere,i 1904, da man frygtede en lov om murtvang, byggedes 50-60 huse, men i 1905, da loven kom, ingen. Befolkningen aftog i 1904 og 1905, da der angives at være 4800 indvaanere. Narvik er endnu et nybygge, og der er et ufærdigt præg over byen. Den er hverken materielt eller kulturelt færdig.