Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/490

Denne siden er ikke korrekturlest


- MO HERRED. 477 Henimod Strandjordaaen fortsætter jernglimmerskiferen i et par kilometers 1ængde; paa enkelte steder i lien stikker der frem parallele malmleier, det ene med mægtighed op til mindst 24 m. Der er mange for-ekomster i lierne ved ‘S’tran(Zjordaa, Lilleaa og Eiteraa. - 0mkring Lilleaali, fra Strandjordaaen til Kvanvatn, er der jernmalm med en længde af 7.7 km.; der er 6 eller 7 forskjel- lige para1lele leier, 7O m. eller mere mægtige. Fra Lil1eaaen til forbi Kvanvat11 er 5.5 km. jernmalm med mægtighed omtrent 20 m. Vest for Kvanvatn er to, kanske flere parallele leier af jern- glimmerskifer. Marken er tildækket paa en kort strækning mellem Eiter- aaen og Kvanvatn samt mellem Kvanvatn og Tørbækmo(Ørtvatn). Nær ØrWeldmo gaard er et malmdrag, fulgt i længde ca. 2.5 km. Ovenfor Ørtfjeldmo gaard er dette ma1mdrag delt i to parallele leier, det ene med mægtighed op til 28-25 m., det andet med mægtighed l2-15 m. Ved enden af Ørtvatn, hvor afløbet fra Ørtvatn styrter ned i jorden, er et leie af jerng1immerskifer, 9O m. mægtigt, men fattigt paa jern. Øst for Ørtvatn er et par mindre leier. Ovenfor T ørb(ekmo gaard er et malmdrag, flere km. langt, til henimod Kvanvatn; det forbinder Dunde1-land-Strandjordaa1i -Lilleaali-Kvanvatn-draget paa den ene side med de øvre Vester- aa1i-leier paa den anden. Det nedre leie ved Ve-9teraali har flere kilometers længde og ligger inde i mægtige kalkdrag. Jernglimmerskiferen er 1O til 15 m., undertiden op til 25 til 3O m. mægtig De øvre leier ved Vesteraali danner vistnok vestre fortsættelse af Dunderland--Strandjordaali-Lilleaali--Kvanvatn-Tørbækmo- draget. Nogle hundrede meter nord for Østre Vesteraali gaard er et mægtigt malmleie, omkring 20 m. mægtigt. Nord for Vestre Vesteraali gaarde er en række betydelige malmleier. I selve Dunder1andsdalen er leie af jernglimmerskifer i den mægtige kalk ved B-jømehei, paa sydsiden af Dunderlandselven. Malmen er op til 3O-40 m. mægtig. Oppe i Røvasdalen, nær Grønli og Bjørnaa, er et helt felt af jernglimmerskifer i 5-10 km.s længde. 1 Ved Fuglvik og Ormli paa nordsiden af Langvatn er der i mægtig kalksten leier af jernglimmerskifer; de kan følges efter fa1dretningen fra de øvre gruber ved Fuglvik, i høide 250 til 300 m. over Langvatns niveau, ned til 0rmli, lige ved vandet Her ved 0rmli er jernglimmerskiferen fattig. - JerngehaIten er forskjellig i de enkelte felter; det ved Ørtvatn og Lilleaa er fattigt, med 20 til 30 pct. jern; andre felter, som