Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/491

Denne siden er ikke korrekturlest


478 NORDLANDS AMT. leiet nord for Østre Vesteraali gaard, lige ved Ørtfjeldmo gaard, er rigere, saa der kan udskeides malm med over 5O pct. jern. Der er anstillet flere beregninger over, hvormange kvadrat- meter jernma1m her er i dagen. Det er anslaaet til 575 0O0, 63000O og 129000O m.2, ialfald er der svære mængder. Malmens gjennemsnitsgehalt er 38 pct., og der er omtrent to tredjedele jernglands og en tredjedel magnetjernsten. Mal- mens fosforgehalt er gjennemsnitlig ca. 0.20 pct. Enkelte malmleier er, som omta1t, fulgt næsten sammen- hængende i en længde af 4-6 km. og længer, men de fleste leier er meget kortere. Undertiden er der en bøining af malmen. Inde i malmen ligger ofte skiferlag, uden malm, og hyppig veks- ler malmlag og skiferlag. Malmlagenes mægtighed er ogsaa høist forskjellig, fra nogle faa meter kanske op til 100m., undertiden 30 til 6O m., med et par meter skifer indleiet. Den strækning, paa hvilken den mægtige kalksten med jern- malm optræder, er betydelig; afstanden fra jernmalmen nord for Dunderland gaard og til Langvatn er ca. 35 km.; vistnok kan jernmalmen ikke følges sammenhængende paa denne strækning, men der er flere steder flere ligeløbende leier. De fleste malmforekomster ligger paa Statens gr1md, der tidligere har hørt til det Coldevinske jordegods. I 1888 kjøbte Staten dette, omkring 15O brug med 29 000 hektar skog, for l20 000 kr. I 1901 var afhændet l8 brug, af skyld 29.55 mark, for l39OO kr. I 1899 blev taget til bergverksdrift grund for et beløb af 19250 kr. Det offentlige havde da tilbage, i 1901, l12 brug, af samlet skyld 294.75 mark. Det meste af malmforekomsterne ligger paa disse eiendomme, dels paa indmark og dels paa udmark. Der er 16 udmaal paa Nord-Dunderland, Ørtfjeldmo og Eiteraa. Konsul P. Person erhvervede i l899 udmaal paa 136 anvis- ninger paa Nord-Dunderland, Strandjord, Amli østre og vestre, Ørtfjeldmo, Bjørnhei, Tørbækmo, Versteraali, Storforshei og Kvitenget, og i 19O0 paa l89 anvisninger, nemlig 17 paa Søndre Nævernes, 24 paa Nord-Dunder1and, 6 paa Almli, nedre, II paa Eiteraa, 3 paa Vesteraali, 35 paa Fuglvikfjeldet, 93 paa Røsandakslen. Foruden disse 325 grubefelter havde konsul Per- son erhvervet 128 udmaal paa Statens gi-und, ialt 45O. Staten skal have i afgift 3 øre pr. ton raa malm; hvis den aarlige produktion ikke naar 166667 tons, skal afgiften være 5 O0O kr. De af jernmalmforekomsterne, som blev muthet af konsul P. Person i Helsingborg, solgte denne til et engelsk-amerikansl(