Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/492

Denne siden er ikke korrekturlest


. no HERREn. 479 selskab, «Dunderland Iron Ore Company, Limited», omkring l900. Dette selskab gik igang med de store forberedende .arbeider, i tillid til en opfindelse, som Mr. Edison havde gjort til at skille jernmalmen fra graaberget ved magneter. Den oprindelige kapi- tal udgjorde 36 millioner kroner. - Fra Guldsmedvik til Storforshei byggedes en 27 km. lang jernbane, og der er gjort anlæg efter en stor og dristig plan. Udskibningsstedet for den færdige malm, der skal Ieveres i form af murstenlignende briketter, er ved Guldsmedviken vest for Mo. Stedet ligger ikke bekvemt for bygningen af kaier, og terrænet op gjennem dalen var ikke gunstig for bygning af bane. Banen er bygget som grubebane, uden koncession, hvad der lod sig gjøre efter den ældre lov. Gjennem et høidedrag, Mo- heia, havde man vanskeligheder ved bygning af banen. Høide- draget bestod af ler, der maatte gjennemskjæres af banen. Flere gange rasede leren ud under anlægget. Gjennemskjæringen af aasryggen blev et betydeligt arbeide. Til udgravning af jor- den benyttedes «steamshovels», der arbeider i lighed med en muddermaskine. Den tog i sin skovl omtrent 3 kubikmeter. Langs Dunderlandselven følger baneu den for nordlands- banen udstukne linje. Bredderne er ofte steile, saa at baneu er bygget saa nær elveleiet som muligt. Paa enkelte vanske- lige punkter bar man ført baneu ud i selve elven. Jernbanen blev færdig i 1904. Om vinteren er der vanskeligheder ved snedriver, som kan staa over sneplogene, der rager flere meter i veiret og er en selvstændig del af toget. Med disse ploge kastes sneen til siden. Næsten hele veien langs baneu er der granskog. Lokomotiverne veier 14 tone og laster 5O tons. Paa Storforshei er banean- lægget foreløbig afsluttet, men det er planlagt videre. Ved Storforshei gaar elven forholdsvis dybt nede i dalen, som ved banens ende er trang. Elven gjør her en sving og er noksaa strid. Over en lang, græsklædt bakke er der flad mark, græsvold og myr. Fladen her er temmelig vid. Her oppe paa fladen er bygget en række bygninger af jern og bølgeblik samt et knusehus af beton, og her er det, malmen knuses, tørres, sigtes og skilles fra graaberget, medens den ved Guldsmedvik formes til briketter. Malmen i Dunderlandsdalen brydes ved maskinboring med Ingersols bormaskiner i aabne strosser. Malmen tages fra brud- det og fordres op paa vogne ved en gigantisk skuffel, der kan løfte indtil 5 tone ad gangen. Derpaa fordres den paa en jern- bane og med et bremseberg op til det 163 fod høie knusehus («crnsher honse»). hvor den knuses paa valser, 7 fod i diameter. Processen er omtalt tidligere (bind II, pag. 158).