Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/493

Denne siden er ikke korrekturlest


480 1voR1)1‘AN1)s AMT.

Det store foretagende i Dunderlandsdalen er ikke kommet i

fuld virksomhed endnu. Der er udskibet endel tusen tons briketter til engelske masovne. Selskabet har i 1906 udbeta1t i Norge: Løn til funktionærer 132 456 kr., arbeidsløn 668 077 kr., til kon- trakter for bygninger o.s.v. 63422 kr., varer kjebt i Norge 309 084 kr., fragt til norske skibe 92191 kr., told 38083 kr., assurance 8074 kr., tilsammen 1311387 kr., altsaa næsten 1Va million kr. Anlægget i Dunderlandsdalen har havt og har store tekniske vanskeligheder af forskjellig art, og skjønt en del malm er udført, er det lidet mod den produktion, paa hvilken de store, kostbare anlæg er beregnet. Der foretages forandringer og ombygning. Manganholdig jernmalm forekommer i Plurdalen i Mo. . Bosmo svovlk1Ls-gruber i Ranen er en større forekomst og et af de faa fund i Nordland, som har givet anledning til en“be- tydligere varig drift. Feltet ligger paa nordsiden af Ranenfjor- den, nær havn, og dets længde er betydelig, l km. Malmen er grov krysta1linsk svovlkis, men den er uden kobber, eller kobber- gehalten er saa ubetydelig, at den ingen værdi har. Kisen fore- kommeri leieformede stokke, der ofte naar en ret betydelig mægtighed. Forekomsten drives af et belgisk selskab. Kisen her har været kjendt fra gammel tid og omtales af bergmester H. C. Strøm i 1824 til 27. Fra 1883-1905 er der herfra produceret ca. 300 000 tons kis. Der er et vaskeri ved gruben, hvor den fat- tige malm konoentreres, til den holder omtrent 50 pct. svovl. Der er produceret“i senere aar 30 0OO tons kis om aaret. I den del af Bosmo grube, hvor drift har f1mdet sted, er der to ma1mstokke, Gamle Gruben og ‘S’torgruben, liggende paral- lele med en afstand af 35 m. iStokkene synes at staa i for- bindelse i en stærk bøining. Ellers forekommer svovlkisen her indsprængt over en temmelig lang strækning, og der synes at være forholdsvis meget svovlkis tilstede i denne forekomst. Mojjeldets gruber eller Romere sølv- og blyværks gruber har været kjendt siden Petter Dass’s tid, der om disse har forfattet «Sølberg-Rimet». Gruberne ligger paa Mo præstegaards grund. Der er Zinkblende, blyglands, kobberkis og svovlkis. Fahlbaan- dene kan forfølges i flere kilometers længde fra Ranenfj.ordens bund op til Trethammeren. Fahlbaandene angives at holde ca. 20 pct. Zink, 6.5 pct. bly og l pct. kobber. I Kobbernaglen viste en gjennemsnitsprøve af den vundne malm 26.6 pct. Zink, l3.3 pct. bly og 0.013 pct. sølv. Malmen maa opberedes for at give salgbar orts. Der har været drevet forsøgsdrift flere steder siden l86O. Okker forekommer i Rausan(lhaugen øst for Rødvatn. C KaL9(eter eller Malmhaug kobberanvisninger ligger i Plurdalen, en sidedal af Dunderlandsda]en og kan fo1-følges 7 km. mod vest