Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/498

Denne siden er ikke korrekturlest


MO HERRED. 385 Om finnerne i Ranen skriver HeltZen- omkring 1880, at de ikke ved egteskab forenede sig med bønderne, som de gjorde i Vefsen i Hatfjelddalen. «Ærlighed er en dyd, der er meget almindelig blandt finner, ja en tyv taa1es ikke. Den største uredelighed, man har at beskylde en fin for, er hans omgang med de ham betroede kreaturer. Finnerne er almindelig meget gjerrige og begjærlige efter sølv. Uforsonligbed er den anden last, man med rette kan bebreide dem. Løsagtighed er sjelden blandt finnerne, i det rin- geste i dette sogn; derimod er drikfældighed meget almindelig. Finnerne er frygtagtige. Det er en farlig sag at reise ti1fjelds, hvor finnerne ligger, uden at være ledsaget af en fin som lods eller en anden dem bekjendt person. Man paastaar, at mange rømningsmænd bliver skudt af flnner. Omdaaben skal endnu være skik, dog meget hemmelig.» Mo herreds matrikulsk„yld er 835.77 mark. Herredet har ifølge den trykte matriku1fortegnelse l47 gaards- nummere, hvilke efter herredets nuværende matrikulskyld havde en ennemsnitsskyld af 5.82 mark. Ifølge den officielle Statistik for 19OO var herredets gaards- nummere delt i 364 særskilt skyldsatte brug, hvilke igjen, efter opgaverne ved folketællingen i 1900, var samlet i 347 selvstændig beboede brug, hvis gjennemsnitlige størrelse efter deres matrikul- skyld var 2.45 mark. Den officielle statistik har desuden, efter folketællingsop- gaverne, 304 ikke særskilt skyldsatte brug eller jordlodder, saa- ledes ialt 65l selvstændige brug med en matrikulskyld af 853 mark. Gjennemsnitsværdien af skyldmarken var efter den officielle statistiks beregninger for Mo thinglag: I 1893-97 863 kr., i 1895-99 86] kr., i 1897--l9Ol 765 kr., i 1899-l903 738 kr. Efter den officielle statistiks inddeling af de selvstændig beboede -brug havde i Mo herred i 1900 21 brug en matri- kulsky1d indtil 0.2O mark, 25 brug fra O.21 til O.50 mark, l8 brug fra 0.51 til 1 mark, 169 brug fra l.O1 til 3 mark, 98 brug fra 3.01 til 5 mark, 15 brug fra 5.01 til lO mark, 1 brug mellem 10.01 til 2O mark. Tilsammen 347 brug. Alle opgaver over udsæd og husdyrhold samt redskaber m. m. er fra opgaverne ved folketællingen i l900. Mo pr(estegaard, gammelt navn Möar, flertal af mör, mo, sand- slette, af skyld 4.63 mark, har ikke været reduceret i henhold til lov af 19de juni 1882. Hovedbrugets indmark er opgivet til 12 ha., skogmarkens fiadeindhold til: under trægrændsen 440 ha. (hvoraf 250 ha. barskog, 14O ha. løvskog og 5O ha. uproduktivt), over trægrændsen 400 ha. Skogen er mere end tilstrækkelig til gaardens behov; hovedbestanden er gran, tilfjelds birk.