Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/503

Denne siden er ikke korrekturlest


49O NORDLANDS AMT. Tueraamark, kaldes Faarakhaajen, men ogsaa Hylla, ligger ved Tveraaen, et ti1løb til Dalse1ven. Af daglignavnene betyder det første «furuhaugen», det andet er hella, flad klippegrund. Hulbækmoen ligger ved en liden bæk, hvis navn vel rigtigst bør skrives Hø1bækken, da det sandsynlig kommer af hylr, høl, fordybning i elv eller bæk. Reinhaglien. Reinhage maa vel her betyde et rengjærde eller m indhegn;ing for rensdyr. Gaarden ligger høit oppe i dalen. ]fielmdal. Der findes et elvenavn Ifialn eller Hjalma. Hvis dette indeholdes i første led, maa det have været det ;p11nle navn paa selve Da1selven, ved hvilken gaarden 1igger. Lige ved gaarden er der en meget fremtrædende, spids fje1dtop, som efter sin form meget rime1ig kunde være kaldet Ifialmr. Deraf kunde et elvenavn være dannet . Kvepsnesef, maaske af kveps = kvej’s, hvilket ord nok kan tænkes at være brugt som personti1navn. Men det kunde vel ogsaa komme ligefrem af insektnavnet. SI(jaanes, af skjaa, skur, tørringshus. Revlen, af rejill, strimmel. Her maa navnet sigte til et smalt nes, der dannes af Tveraaen, eller mulig til det endnu længere nes mellem fjorden og Ranenelven, som gjør en stor bøining lidt ovenfor sit udløb. Grubben, nedre, maa vel forklares af grubba, en fordybning i jorden. IØempheim. Første led er p1antenavnet kjempe = kampe.- Sidste led, som findes saa“ hyppig i navne i dette herred, er heiðr, hei, ubeboet, skogløs og jevn strækning. Ildgrubben udtales Illgruven, af adjektivet ill, slet, daarlig, og det er da vel her rimeligst at forstaa sidste led i betydning af grube, kobbergrube. Mangholm“strand. Gaarden ligger ved Tveraaen, som her ud- vider sig noget. En stamme mang- findes i mange e1venavne og sjønavne. Mange er mulig beslægtet med det tyske mengen, blande, Tvervatn har navn efter et vand, ved hvilken gaarden ligger. Navnet Tvervatn findes neppe andensteds. Da Tveraaen løber 11d af det, er det sandsynligt, at det er en forkorte1se for Tveraavatn. Granheien, lille, kaldes Skugghei(e. Daglignavnet, af skugg-i, skygge, sigter til, at gaarden ligger i en mod nord vendende 1i. Lapuamoen, maaske af folkenavnet lap og vaö, vadested. Malmhaugen ligger nær en bæk, som efter kartet kaldes Malm- bækken, af malmr, her uden tvivl i betydningen malm, navnlig myrmalm. Hulbæklien kaldes SæØeliæ. Gaarden ligger ved en bæk, som paa et stykke forsvinder under jorden. Navnet burde maaske rettere