Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/505

Denne siden er ikke korrekturlest


492 NORDLANDS AM’I’. Tørbækmoen. Tørbæk betyder en bæk, som delvis rinder under jorden; der er flere saadanne bække i nærheden af gaarden. ØrøÎjeldet ligger under Ørtfjeldet ved Ørtvatn; det sidste har afløb under jorden til Ranenelven. Ørt- kunde være et gammelt yrpt, sideform til urpt, værpested. Langvasheien ligger ved Langvasaaen, en stor tverelv, der kommer fra Langvatn, og ikke langt fra dette vand. Elvebakken ligger ved hovedelven lidt ovenfor Reinforsen. ‘4aenget betyder «engen ved aaen» og ligger ved hovedelven. Se(fors. Første led er uden tvivl selr, sælhund. Lidt nedenfor gaarden er der en fos i Ranene1ven et kort stykke ovenfor dens udløb i fjorden. Navnet maa antagelig hentyde til, at sælen ikke kan gaa længere op end hid. Blakkaaheien ligger ved Blakkaaen, som har sine tilløb fra snebræen Svartisen. Navnet kommer fra blakkr, blak, hentydende til, at den som en bræelv har uklart vand. Tveraamoen ligger i en fra Svartisen nedgaaende dal. Bjørnaaen har navn efter en tverelv, som her falder ud i Blakkaaen. Bosolen er maaske samme ord som budarsole, budasole, grund- stok i et stabbur. Hauan kan her ikke komme af haugr, haug, men er sand- synlig flertal af hǫ.fuð, hoved. Rausandakslen. Gaarden ligger under en lavere udløber af det høie fjeld Rausandfjeldet. Sidste led, ǫxl, har saaledes her den i stedsnavne almindelige betydning af et lavere fjeld, som slutter sig til et høiere. Ravnaaen. Navnet tilhører egentlig en større aa, som her falder ud i Langvatn. E1venavnet er dannet af fuglenavnet ravn, uden tvivl med hensyn til, at der ved den har været i særlig grad tilho1dssted for ravne. Avadalen kommer -af ave, som her vel maa forstaaes om en arm, en gren af en elv. Glaamaaen falder her forgrenet i mange arme ud i Langvatn. Leiraamoen ligger ved udløbet i Langvatn af en bræelv Leiraaen. Bordvedaven. Sidste led er ave; gaarden ligger ved en liden indelukket bugt af Langvatn. Første led er bordvid, p1anker og fjæle. Snefleldaaen ligger ved udløbet i Langvatn af en aa af samme navn, som kommer fra Snefjeldet, paa hvilket der ligger snebræer. Graatneset er vel et nedsættende navn, betegnende et daarligt levested, men det kan maaske sigte til sørgelig begivenhed. Loflet. Her tilhører navnet vel egentlig den høie aas med meget brat affald mod Ranenelven, paa hvilken gaarden ligger.