Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/508

Denne siden er ikke korrekturlest


mo HERRE1). 495 siden af elven til Andfjeldneset, med stærk mastebro over Vir- vaselven, og paa nordsiden af elven forbi Neset til Randalsvolden. Ved Søndre Krokstrand sættes over i baad til elvens nordside. Heste svømmer over. Fra Hjartaasen til Randalsvolden er 16 km., fra Hjartaasen til Andfjeldneset er 12 km. Nedover Dunderlandsdalen kan man faa hurtig skyds med baad, og elvens omgivelser er vekslende og vakre. For Reinfossens skyld maa man ved Skonseng stige i 1and, men saa kan man atter tage baad ned til Selfors, hvorfra der er en halv times vei gjennem granskog til Mo. Vinterveie. Vintervei fra Lille Andfjeld, forbi Virvatn fjeldstue til Bones og Sverige er før omtalt (bind II, pag. 67O). Langvasaaga og Røvasaaga benyttes som vintervei af gaar- dene Store Røvatn, Lil1e Røvatn og Blakkaaheien. Over Langvam er flere vinterveie, naar isen har lagt sig. Mo herred var i 1902 delt i 12 skolekredse med 836 undervisningsberettigede børn, 10 lærere og 1 lærerinde. Ifølge skatteligningen udgjorde den samlede antagne ind- tægt for 1906 1465570 kr., formuen 4l329OO kr. Samlet herredsskat for 1906 var 7606O kr., fordelt paa 2467 skat- ydere. Lurø heri-ed. Lurø herred (270.9 km.’, i 1891 2148 indbyggere, i l9O0 2 275 indbyggere) udgjør Lurø Sogn af Lurø præstegjeld. Herre- det udgjør en del af Lurø lensmandsdistrikt og thinglag. Herredets navn Lurø er egentlig gaardnavn, gammelt navn Lúðrøy, hvori 1ste led er lúðr, en stok, særlig om en saadan, som var udhulet til forskjelligt brug. Her sigter ordet uden tvivl til det nær 700 m. høie fjeld, som opfylder størstedelen af øen, og som, navnlig seet fra syd eller nord, har en meget spids top. Lurø herreds største udstrækning fra øst til vest er ca. 55 km., fra nord til syd 44.5 km. Lurø hovedkirke ligger paa Lurøens sydvestre side under nordlig bredde 66O 25‘ 7‘‘ og 2Ô 8‘ 4‘‘ øst for Kristiania Obser- vatorium. - -