Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/51

Denne siden er ikke korrekturlest


38 NORDLANDS AMT. Der er en .folkeskole i Narvik, hvilken har egen bygning paa Frydenlund; i folkeskolen holdes ogsaa teknisk aflenskole. Der er en middelskole med leiet loka-le. Der er en kommunal høiere almenskole med 3 lærere og l 1ærerinde. Narvik folkeskole havde i 1903 489 elever-, 4 lærere og 6 lærerinder. Udgifterne til skolen var 29 645 kr., men deraf l6469 kr. til opførelse og vedligehold. Antallet af skoledage, hvori alle børn skulde have søgt skolen, var 95345, men der var 8460 forsømmslser eller 8.9 pct., medens forsømmelserne gjennemsnitlig i rigets byer var 5.8 pct. I 19O0 ved tællingen den 3dje december var den hjemme- hørende folkemængde 3023, deraf 1664 mænd og 1359 kvinden Den tilstedeværende folkemængde var 3705, deraf 2264 mænd og 1441 kvinder. I Narvik var der i 190O 2 finner og 3O kvæner. I Narvik er bosat havnefoged, havneingeniør og stadsinge- niør, politifuldmægtig, der tillige er magistrat, postmester og en bestyrer af Statens eiendomme, telegrafbestyrer, toldbetjent med assistent. Ved 0fotbanen er driftsbestyrer med assistent. Videre bor i Narvik en sorenskriver og en residerende kapellan. Der er dansk, franskL nederlandsk og tysk vicekonsul. Byen arbeider sig i hygienisk henseende fremover. Kloak- 11ettet er udvidet, ligesaa vandledningen. Den stærke bygning af nye vaaningshuse har gjort, at sundhedstiIstanden er blevet bedre. Der er to vandVærk, det ene større, anlagt af Taraldsvik aktieselskab til byens vandforsyning, og det andet, mindre, til vandforsyning for jernbanen, navnlig for lokomotiverne. Der er organiseret brandv(men. Der er telegraf- og rigsteleJ’onstation samt et abonnenttelefon- net, tilhørende telegrafvæsenet. Ligeledes er der jernbanestation i byen. Det svenske grubeselskab har elektrisk belysning paa sine anlæg, fra hvilke jernbanen ogsaa faar lys. Selve byen belyses med petroleumslygter. For at ophjælpe turisttrafiken er der dannet en lokal turist- .forening, der har bygget et par udsigtstaarne paa to fritliggende høider nær byen. . Arbeidernes han(lel.s-foræring er vistnok den største detaljfor1-et- ning i kolonialvarer i byen, har to udsalgssteder og driver eget bageri.