Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/52

Denne siden er ikke korrekturlest


NARVlK BY. 39 Af pengeinstituter er i Narvik 0foten bank, oprettet i 1899, kapital 20O 00O kr., og Narvik sparebank, oprettet i 1904, i 1906 med en forvaltningskapital af 68 983 kr. 0pland for Narvik er banebetjeningen til Abisko; de svenske statsbaner trænger meget kul og ligesaa den norske jernbane. Til skibsfarten sælges landmandsprodukter, kjed sælges til Sverige, melk til Kiruna og Sverige. Der sælges fisk, kaffe, ris flesk og petroleum. Flere meierisamlag er dannede og har jevn, god afsætning, dels til Narvik og dels til de svenske grændsedistrikter til og med Kiruna. g Toldintraderne ugjorde“i 1905 53 495 kr. Samtrafiken med Sverige er vigtig ogsaa udenfor malmtrans- porten. Endel svensker gjør indkjøb i Na.rvik. Der er intet brændevinsudsalg eller brændevinssamlag i Nar- vik. Tidligere hjalp man sig paa den maade, at folk drog om- bord i malmbaadene og solgte melk og fik melkespandene fulde af brændevin tilbage, men denne kilde er nu stoppet af told- væsenet. Skib.s:fart. I 1905 hørte hjemme i Narvik 5 skibe, tilsam- men paa 231 tons, deraf var 2 dampskibe paa 89 tons. Skibsfarten paa Narvik er meget betydelig, idet der aarlig udføres 1200000 tons malm og mere. Denne skibsfart er tid- ligere omtalt (bind II, pag. 616). Den udenrigske tonnage paa Narvik i 1906 og 1907 med skibenes nationalitet er nedenfor angivet med antal af anløb, idet ind- og udgaaende last for samme skib er angivet med l anleb: 1 9 O 6. Anløb. Registerton S. 1 9 O 7. Anleb. Registertons. Norske skibe . . 1l6 192461 55 91 204 Svenske » . . 158 286789 l48 269 324 Tyske » . 84 193503 9O 223 458 Engelske » . 2O 37479 3 5 836 Ho1landske » l 1 7 l 2 1 8 l3 Danske » I 170 - - Russiske » .... l 246 - -- Tilsammen 381 712360 297 59O 635 Tonnagen af skibe paa Narvik for aaret 1906 udgjorde 897 684 netto registertons, hvoraf 71236O udenrigsk og 185 324 indenrigsk tonnage, i 1907 var tonnagen 776433 netto regiStertons, hvoraf 590 635 udenrigsk og 185 798 indenrigsk tonnage-.