Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/521

Denne siden er ikke korrekturlest


508 NoH1)1.AN1)S A1uT. Naavaskaret ligger den lille Wtop Naava. Den søndre del af Lovundfjeldet er forrevent og fuld af kløfter. Paa sydvestsiden af Lovunden ligger 3 spidse, fritstaaende knauser, der benævnes Knæan, paa nordøstsiden de bratte smaatoppe Halsan. Stenskred og ras er hyppige paa Lovunden; skjønt et par af gaardene ligger lige under fjeldet, vides aldrig nogen af dem rammet af skred. I nordøstlig retning fra Lovunden ligger en større samling øer og holmer, hvoraf de nordre tilsammen benævnes Lovundværet. Værets strøgretning er fra sydvest til nordøst De største øer er V(erholmen, 0.74 km.2, og Kvalholmen, nor(lligst i været, O.37 km.9 stor. Øerne i Lovundvær ligger ikke saa tæt som i Solværet østenfor Samtlige øer er lave fjeldøer. Den vestligste holme i Lurø er Søholmen, egentlig Sydholmen, ikke Sjøholmen, der ligger noksaa isoleret 3.5 km. vestsydvest for Lovunden. Geologi. Den til fastlandet hørende del af Lurø herred samt øen Alderen bestaar for den væsentligste del af granit; stribet granit forekommer ogsaa udbredt paa øerne, ofte dog næsten som en gneis eller som en bergart, som nok kan kaldes stribet granit i bænke eller gneis. Om berga-rten paa Lurø ytrer Leopol(l von Bu(?h, «at her er kun gneis. Havde vi kun haandstykker og smaa blokke, saa store som de, der benyttes i mure, saa vilde vi ogsaa her tro, at det var granit. Men dertil er sammensætningen for ubestemt og for mangfoldig, og allerede i de klippestykker. som er faldt ned ovenfra og ligger paa marken, røbes gneisens skifrighed med de skjællede glimmerblades beliggenhed i flader. Og dog vil man neppe kunne finde mere storkornet feldspat end her midt i fjeldet og i høiden; stykker og enkelte krystaller, som er en hel fod lange eller mere, er ikke sjeldne, pragtfuld kjødrød, sjeldnere hvid, men finkornet feldspat forekommer slet ikke ind- imellem; ogsaa kvartsen optræder hyppig i denne kjæmpeform, men glimmeren -ikke». Granit er raadende paa fastlandet samt øerne Al(lør(m, Hest- mandø og Nesø. Paa Indre Kaare er stribet granit med friktions- striber mod nordnordvest. Bergarten paa Lovrmden er gneisagtig skifer tildels med store feldspatøine med fald mod nordnordvest. Lurø herreds mange lave øer hører til strandfladen. Lurø har paa vestsiden et lavt, af isen tilrundet forland. Langs kysten omkring Lommden er der et fladt forland, strandfladen, og de omliggende øer er alle lave, saa at der bliver en udpræget strandflade foran Lovunden.