Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/522

Denne siden er ikke korrekturlest


LURØ I-IERRED. 509 Mellem Silavaagen og Silauatn ligger en moræne, og høiere er der terrasser. Paa østsiden, ved foden af BuliZ’jeldet, ligger øverste terrassekant 91 m. o. h. og paa vestsiden af Boga-fjeldet 1O0 m. o. h. Mellem gaardene Selnes og Hauglan(l ved .4ldersundet er der en terrasse 9O m. o. h. Længere nord iAldersundet ved gaarden Bratland er en terrasse 96 m. o. h. Paa øen .4lderen ligger gaar- dene af samme navn paa en terrasse 64 m. o. h. I vestsiden af Lurøj)“eldet er der strandlinjer i en høide af 10O m. o. h., og paa sydvestsiden af ()nøen en strandlinje 93 m. o. h. Paa Lom-øen er der flere lavere terrassetrin og vakre strand- volde i høide fra 27 til 34 m. Ved Hagen er en høi terrasse 44 m. o. h. Paa LOU’llR(Z(?ft er en strandvold, som af befoIkningen kaldes ]1undevorren, 3O m. o. h. Muslingskaller findes ofte over den nuværende vandstand i l‘urø herred. I de udstrakte flader ved Lurøgaard, 20 m. o. h., er skaller af samme arter sjøskjæl, som lever i fjærebæltet nutildags. Huler og elve som gaar under jorden er tidligere omtalt (bind I, pag. 207 og 472). Herredets v a s drag er tidligere omtalt (bind I, pag. 415 og 457). Vandsigene paa nordskraaningen mod Silavatn og østskraa- ningen mod Svar-tvatn fører med sig en mængde smaapartikler, der gjør vandet omtrent udrikkeligt i bækkene. Staar det stille en liden stund, bundfældes partiklerne, og va-ndet ’bliver klart og rent. I .P6lɔS’“l“(3lI)(3Il skal der findes per1emuslinger. Der er I41 indsjøer i L1irø herred. Mange af dem er ganske smaa myrpytter paa øerne. M Area1 af indsjøer: Hø1de o. h. ɔ xm’’ I m. Kvandalsvatn, store . . 0.5 495 Silavatn med elven . . 1.6 26 Svartvat11 . . . . O .8 1 7 3 Vasvatn . . . . 0.8 104 ɔ Olvikvatn . . . O.6 63“ - Del af Kvinvatn . . 0.1 43 Botnvatn .- . . . O.2 - Stuvlaudsvatn . . O.2 1 7 7 - 133 smaavande ..... 2.3 “ Tilsammen 6.6