Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/530

Denne siden er ikke korrekturlest


C O LURØ I-IERRED. 517 dagen overalt. Er man først begyndt at flaa torven af, hjælper senere stormen til. I Kvitvær er saaledes torven aldeles afslaaet af beboerne og stormen. Om vaaren «lompes» torven, det vil sige opspades og skjæ- res i passende stykker, tørres saa udover sommeren paa stedet, idet den oftere maa vendes. Naar den er tøi-, sættes den i vardelignende hauge, «stak» eller «sæter», eller indbringes i smaa torvskjaaer. J a gt. I Lurø herred fanges endel ryper, og der skydes endel sæl, og der fanges oter. Sæl forekommer til alle tider i Lurø herred. Ryper er noksaa talrige baade paa fastlandet og de større øer i Lurø herred. “ Aarfugl forekommer ogsaa i birkelierne. Fiskeri. I Lurø herred er i skjærgaarden fiskeri hoved- næringsvei. Der drives et ikke ringe hjemmefiske af torsk, sei, kolje, brosme, lange, uer og kveite. Kystfisket foregaar rundt hele herredet til 2 mil fra land. Hjemmefisket er hovednæring. Der benyttes mindre baade af forskjellige typer. Gjennemsnitsudbyttet pr. mand er anslaaet til ca. 3OO kr. Der er næsten altid fisk at faa til dagligt forbrug. Paa de indre øer og langs fastlandet drives Iaksefiske, og her gjøres ofte sildestæng, for eksempel i Aldersundet og Kvina. En stor del af den mandlige befolkning deltager i Lofotfisket om vinteren, enkelte ogsaa i Finmarksfisket. Istedetfor Lofot- flske driver nogle vinterfiske i Myken og vaarfiske i Trænen De almindeligste fiskeredskaber er garn, line og snøre (juks). Laksefiske med kilenot foregaar langs fastlandets kyst. Det bedste sted for laksefangsten er Konsvikbugten. I sildefisket deltager mange. I Lurø herred er der flere, som eier notbrug. S a m l e t u d b y t t e af fiskerierne i Lurø og Trænen herreder: 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Skreifiske . . . 248 72O 216 250 19O 600 246 O00 145 930 Fedsildfiske . . 4 000 23 100 1 2O0 Smaasildfiske . . -- l5 0O0 - 1 500 l 20O Laks- og sjøørretfiske l 29O 1 O59 I 275 1654 1 434 Andre fiskerier . 25O O00 182 000 4O 0O0 69 000 67 O0O Tilsammen 504 O10 437 409 233 075 318 154 215564