Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/531

Denne siden er ikke korrekturlest


518 NORDLANDS AMT. Ved Bratland i Aldersund findes et lidet møllebrug og des- uden er der smaa kværne, som ved Selnes og ved Sluvland paa Alderen. “ Lurø og Trænen havde i 1905 13 landhandlere; de vig- tigste handelssteder angives at være Indre Kvarø, Lurø og Husø. Al(ler.s“undets handelsforening paa Aas begyndte sin virksom- hed i 1904 og havde i 1905 1O medlemmer og en Omsætning paa 5000 kr. Den store dampskibs1ed mellem søndenfjeldske og norden- fjeldske Norge gaar gjennem Lurø herred. Dampskibsanløbssteder i Lurø herred er Indre Kvarø, der anløbes af de Bergenske og Nordenfjeldske kystdampskibe paa nordgaaende og sydgaaende. Hurtigruten anløber Indre Kvarø. Lure anIøbes af postbaade og godsbaade, ligesaa Alderen. Anløbssteder for lokalbaadene er: Alder-en, Indre Kvarø, Lure, Nord-Selmer og Lovunden. P o s t a a b n e ri e r er: Lovunden, Nord-Solvær, Lurø, .-1lderen og Indre Kvarøen. Der er rigste le fon s t a tion paa Indre Kvarø, Konsvik, Lurø og Tonnes. Bebygningen i Lurø herred ligger omtrent udelukkende ved kysterneWeller nær disse. Gaardbrugernes huse er oftest i to stokværk, strandsiddernes som regel mindre og noksaa tarvelige i en etage. Vaaningshusene er ofte bordklædte og malede, ialfald paa den mod sjøen vendende side. Udhusene er ofte smaa og daarlige Mange steder er store og godt vedligeholdte sjøhuse. I Lurø herred er taget sommetider lænket til væggen eller kjætting anbragt over taget og fæstet til jorden, forat ikke stormen skal rive taget væk. u Lurø herreds matriku1skyld er 284.05 mark. . Herredet havde ifølge den trykte matrik1rlfortegnelse 51 gaards- nummere, hvilke efter herredets nuværende matrikulskyld havde en gjennemsnitsskyld af 5.57 mark. Ifølge den officielIe Statistik for 19OO var herredets gaards- nummere delt i 126 særskilt skyldsatte brug, hvilke igjen efter opgaverne ved folketælIingen i 190O var samlet i 121 selvstændig beboede brug, hvis gjennemsnitlige størrelse efter deres matrikul- skyld var 2.32 mark.