Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/532

Denne siden er ikke korrekturlest


LURØ HERRED. 519 Den officielle Statistik har desuden efter folketælIingsopga- verne 205 ikke særskilt skyIdsatte jordbrug og jordlodder, saa- ledes ialt 326 selvstændige brug med en samlet matrikulskyld af 28l mark. Gjennemsnitsværdien“af skyldmarken var efter den officielle statistiks beregninger for Lurø thinglag: I 1893-97 777 kr., i 1895-99 775 -kr., i 1897-1901 895 kr. og i 1899-1903 866 kr. Efter den officielle statistiks inddeling af de selvstændig be- boede brug havde i Lurø herred i 1900 2 brug en matrikul- skyld indtil 0.20 mark, 9 brug fra 0.21 til O.5O mark, l0 brug fra 0.51 til 1.00 mark, 71 brug fra 1.01 til 3.00 mark, 19 brug fra 3.01 til 5.00 mark, 9 brug fra 5.01 til 10.00 mark, lbrug mellem 10.01 og 20.00 mark. Tilsammen 121 brug. Alle opgaver over udsæd og husdyrhold samt redskaber m. m. er fra opgaverne ved folketællingen i 1900. Præstegaarden, Onøen, indre, gaards-nr. 20, brugs-nr. l, af skyld 4.55 mark, har 2 husmandspladse. Navnet 0nøen er uden tvivl meget gammelt, maaske old- norsk ön = ván, i den betydning, som ordet nu har i norske dialekter: et sted, hvor man venter at finde noget, en fiskeplads. Tilsammen efter 3 personlister var udsæden i 1900: 0.5O hl. byg, l bl. havre og 9.80 hl. poteter. 1O ar have paa præste- gaarden. Husdyrhold: l hest, 9 kjør, 2 kalve, 8 faar og 5 høns. Der var l arbeidskjærre paa præstegaarden. Lurø præstegaard er ikke reduceret efter lov af 19de juni ]882. Hovedbfugets indmark ør opgivet til 10.6 ha., udmarken til 44.4 ha., skogen til 5 ha. Skogen, der væsentlig bestaar af birk, tildels noget or, asp og hæg, er lidet væksterlig (kratskog); den er utilstrækkelig til gaardens behov. Efter opgave fra sognepræsten af 1891 havde hovedbruget følgende besætning: 1 hest, 7 kjør, 3 ungkreaturer og 5 faar samt gjennemsnitlig avling: 6O hl. poteter, 5 hl. byg, 1 hl. havre, 2O 00O kg. hø og 1500 kg. grønfoder. 2 husmandspladse med indmark tilsammen 1.4 ha. havde en besætning af 3 kjør og 4 faar samt en gjennemsnitlig avling af 2.5 hl. byg og l4 hl. poteter. 3 skyldmark og derover havde følgende eiendomme: Lurøen, gaards-nr. 18, bruge-nr. 1, af skyld 15.03 mark, har 7 husmandspladse med jord, 7 andre husmandspladse og 4 sær- skilt bortforpagtede dele. Personlisten angiver eierens udsæd i 1900: 2.50 hl. byg, 4.50 hl. havre, 3.5O hl. havre til grønfoder, 57 kg. græsfrø og 26.50 hl. poteter. 2 ar brugt til turnips, l ar til kaalrabi; 25 ar have, deraf 5 ar anvendt til kjøkkenhave-