Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/533

Denne siden er ikke korrekturlest


52O NoRm.AN1)s AMT. vækster, 40 frugttræer. Husdyrhold: 4 heste, 16 storfæ, 1O faar, 13 svin og 12 høns. Der var l arbeidsvogn, 5 arbeidskjæ1-rer og 1 slaa- og meiemaskine. “ Om Lurø gaard skriver Leopold von Bu(?h, at den ligger en fjerdings vei fra havnen i det indre af øen. Gaarden ligger vakkert til mellem grønne marker ved en altid rislende bæk. Skrækkelige klipper reiser sig steilt over gaarden og virker stort, medens det lave lands friske ynde giver en følelsen af fred. Vargas Bedemar omtaler, at dalen indesluttes af høit fjeld, saa den ligger som i et drivhus, og den er blevet frugtbar ved besidderen, hr. Dass’s indsigtsfulde bestræbelser. Om Lurø gaard skriver Kra.ft, at eiendommen udgjør 2 øer. Hovedøen Lurø har ualmindelig fladt jordsmon paa sydsiden, hvor gaarden ligger. Dengang, omkring 1835, var udsæden 14-16 tdr. byg og blandkorn, 1 td. rug og 1O tdr. poteter. Der var 3-4 heste, 30 storfæ og 80 smaafæ, til hvilke der var god havnegang i Lurøf:jeldet. Gaarden var velbygget og havde 3 pladse paa Lurøen, hvorhos Svinøen benyttedes af 3 husmænd. Eiendommen havde da langt tilbage i tiden været handelssted og hørte i sin tid til det Irgenske gods, blev siden 1772 eiet og beboet af en Christen Dass og derefter af dennes enke, fra hvem den i 1796 kom til proprietær Isaach Dass, der forbedrede den. Gaarden blev senere delt i flere særskilt matriknlerede eiendomme. Lurø gaard er fremdeles i familien Dass’s, nu Dundass’s eie. Den er vakkert bebygget med rummelige, toetages huse. Paa gaardsdriften er nedlagt meget arbeide. Lurø har poststation og telefonstation paa gaarden Lurøvolden og dampskibsanløbssted. ()nøen, ‘indre, gaards-nr. 20, brugs-nr. 2, af skyld 3.93 mark, har 3 husmandspladse. Onøen, indre, gaards-nr. 20, brugs-nr. 3, Haugen, af skyld 1.12 mark. Onøen, indi-e, gaards-nr. 2O, brugs- nr. 4, Nygaarden, af skyld 3.93 mark. Tilsammen for disse tre brugsnummere, Onøen, indre, der tidligere var brugs-nr. 2, af skyld 8.98 mark, var udsædeni 1900: 5.20 hl. byg, 1.8O bl. havre, 0.80 hl. havre til grønfoder og 35 hl. poteter. 0.5O ar brugt til kaal- rabi; 3 ar have, deraf 0.5 ar anvendt til kjøkkenhavevækster. Deres husdyrhold var: 8 heste, 23 kjør, l okse, 4 ungfæ, 3 kalve, 38 faar, I svin og 33 høns. Der var 3 arbei’dskjærrer. Onøen, ytre, gaards-nr. 2l, brugs-nr. 1, af skyld 8.88 mark, har 5 husmandspladse. Efter 6 personlister var den samlede udsæd i 1900: 1 hl. rug, 4.70 hl. byg, 4hl. havre, 3 hl. havre til grønføder og 44 hl. poteter. 2.6 ar brugt til kaalrabi; I ar have, deraf 0.5 ar anvendt til kjøkkenhavevækster. Husdyrhold: 2 heste, 17 kjør, 1 okse, 2 ungfæ, 5 kalve, 36 faar, og l6 høns. Der var 4 arbeidskjærrer og 1 slaa- og meiemaskine paa gaarden.