Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/537

Denne siden er ikke korrekturlest


524 NORDLANDS Au-r. ar til 1øg; 2 ar have, deraf O.25 ar anvendt til kjøkkenhave- vækster. Husdyrhold: 2 heste, 9 kjør, 1 ungfæ, 2 kalve, 17 faar og 12 høns. Der var- 2 arbeidskjærrer. Gamle gaardnavne i Lurø herred: Lovunden, gammelt navn maaske I1ofund. Det er egentlig navn paa den ø, hvorpaa gaarden ligger, og hvis største del er opfyldt af et mægtigt fjeld. Maaske er 1ste led lö.fl, haandflade, den udbredte haand, ogsaa brugt enstydigt med hǫnd. Navnet maa da have hensyn til fjeldets form, der har nogen lighed med en haandflade med det afhugne haandled vendt opad. g Grømeingen. Navnet tilhører uden tvivl egentlig den lille ø, paa hvilken gaarden ligger. v Troldøen. 1ste led maa være troll, trold. Navnet har vel sin grund i en tro, at trolde har holdt til paa øen. Sengsdraget. Sengen findes paa flere steder ved kysten som navn paa øer og holmer. Det kan formodes, at det enten er ordet sæðingr, et slags maage, larus canus, som nu i Nordland kaldes s(Bing, eller ogsaa oprindelig Seiðingr, dannet af fiskenav- net seiðr, sei. Sidste led er drag, vel sigtende til, at man her har draget baade over nogen grund. Juløen. 1ste led er sandsynlig det i mange navne forekom- mende plantenavn jol (paa enkelte steder jul), skogangelika. Risvær, af ris, ris, kratskog. Mo.flaget. Sidste led er .flag, en sjøstrækning, et bredt sjø- stykke, især omringet af holmer eller skjær. Besynderligt er det, at det er gaaet over til navn paa en gaard. Lunderøen. 1ste led er genitiv af lundr, lund, liden skog. Reløen. 1ste led kunde indeholde mandsnavnet Reiel, af Hreiðul.fr. Kvitvær. Kvit- maa her ligesom i Kvitholmen, Kvithyllen og lignende navne hentyde til berg med hvidagtig farve. Maavær. 1ste led er sandsynlig fuglenavnet már, maase, og navnet er i saa fald i betydning ens med Maasvær. Suftemes, gammelt navn Sútaranes, af sútari, skomager. Svineen, gammelt navn Svinøy, et ofte forekommende navn. Navnet kan være begrundet i, at man havde svin gaaende paa saadanne øer. I andre tilfælde kan det vistnok sigte til en fjeld- formation eller formen af et nes, ligesom Galten og Gylta og, som det synes, ogsaa Porka bruges som fjeldnavne. Sundet ligger ved sundet mellem Lurø og Stigen og har navn efter dette. Bogen, af bug, bøining, bugt. Navnet maa her sigte til den bøining, som den nordre strand af Silavaagen gjør ved gaarden. Vatne, gammelt navn Vatn, vand, ligger ved et lidet vand,