Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/539

Denne siden er ikke korrekturlest


526 NORDLANDS AMT. sider 3O cm., den tredje 20 cm. bred. Den har tidligere staaet ved en nu udkastet stenrøs, men er senere flyttet til en rund- haug. Paa gaarden er gravhauge. Lurø kirke er en korskirke af tømmer, opført 1812-1814, med 80O siddepladse. Den ligger paa gaarden Lurøens grund. Den har taarn paa midten, er bordklædt og hvidmalet. Lúdreyjar kirh:ja var Lurø hovedkirkes gamle navn. Kirken nævnes i reformatse1f som annekskirke under Rødø. Sognet blev udskilt fra Rødø som eget sognekald ved resolution af 3Ote marts 1767, men igjen sammenlagt dermed ved resolu- tion af 1ste juni 1774. Endelig udskilt blev det ved resolution af 14de december 1822. I erstatning af fisketiendefondet faar Lurø sognepræst 466 kr. aarlig og Lurø kirke 576 kr., foruden et tillæg. Som levning af den oprindelige kirke er indkommet til Ber- gens museum en altertavle, 2 alen bred og l alen 21 tommer høi, inddelt i fire felter, med guldgrund, hvorpaa staar 4 træ- billeder, l fod høie, af Thomas episcopus, St. Olav, St. Edmun- dus rex og St. Magnus dux. Hovedveie er der ikke i Lurø herred. Der er nogle kjørbare veie. Saaledes gaar kjørevei (gaard- vei) fra Lurø.s:jøen forbi Lurø kirke til Lurø gaard, I km. lang. Fra denne vei gaar vei sydover til Pollan. Den er ikke syn- derlig godt oparbeidet eller vedligeholdt, men kan befares med hjulredskaber. Længden er 3 km. Fra Aldersund fører en bakket og stenet vei op til Bratland og videre et stykke sydover. Længden er O.5 km. Fra gaarden Silen ved Silavaagen fører gaardvei til Silavatn, den er godt vedligeholdt og anvendelig for alleslags kjøreredskaber. Længden er 1.1 km. En stump kjørevei gaar paa Hestmandø fra sjøen til Hestnmen. Den samlede længde af kjørbare veie i Lurø herred er 5.6 km. Lurø herred var i 1902 delt i 9 skolekredse med 397 undervisningsberettigede børn, 5 lærere og l lærerinde. Ifølge skatteligningen udgjorde den samlede antagne ind- tægt for aaret 1906 246 95O kr., formuen 6404OO kr. Samlet herredsskat for 1906 14728 kr., fordelt paa 687 skatydere. -.--.:..;j:-