Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/54

Denne siden er ikke korrekturlest


NARVIK BY. 41 cNarvik Tidende» begyndte 6te juni 1900 og forsætter endnu. «Rombaksbotns Avis» begyndte høsten 1901 og fortsatte siden som «0fotens Dagblad», der begyndte 7de februar 1902. Samme aar fik det navnet «Narvik Dagblad» og blev senere sammen- sluttet med «Ofotens Tidende», der begyndte 13de mai 1899 og fortsætter endnu. «Fremover» begyndte 27de mai 1903 og fortsætter endnu. «Dagens Nyt? begyndte 30te juni 1904 og ophørte sandsynligvis det paafølgende aar. «Steinbiten» begyndte 1902 og ophørte 1904. i Bygningernes antal var i 1906 312 med en samlet assu- rancesum paa 5878240 kr. Den samlede antagne indtægt for aaret 1906 var 191555O kr., formuen 503950O kr., fordelt paa 1465 skatydere. Den samlede byskat for l906 var 91882 kr. Budget jor Narvik kjøbstad -for aaret ]906. Udgi.ft. Kommunens bestyrelse, regnskabs- og skattevæsen kr. 6520.00 Rets- og politivæsen .......... » 4011.67 1ngeniør- og brandvæsen: Veivæsen .... » 6 250.00 Gadebelysning . . . » 1 480.00 K1oakVæsen . » 2 350.00 Brandvæsen . » 9 324.45 Feie1-væsen . . » 1 782.00 Vandvæsen ....... » l 050.00 Bygningsvæsen ....... . » 1 880.00 Konduktør- og reguleringsvæsen ..... » 320.00 Administration og dive1-se fæ1lesudgifter ved- kommende ingeniervæsenet ..... » 3 185.00 Geistlighed og kirkevæsen . . . » 4560.00 Sko1evæsen: Folkeskolen ........ » 23 l 57 .O0 Den kommunale høiere a1mensko1e. . » l2365.00 Den tekniske aftenskole .... » 750.00 Fattigvæsenet ......... » 11 540.00 Sundhedsvæsen ......... » 4 210.00 Renter og afdrag paa kommunens gjæld . » 13762.87 Forskje11ige udgifrer ....... » 6 447.00 Kr. 114 944.99