Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/545

Denne siden er ikke korrekturlest


532 NoRm‘ANDs A1uT. hulen Kirkhelleren; den er saa stor, at en fleredobbelt saa stor kreaturbesætning som den paa Sanna værende kunde rummes i den, og dens høide er saa stor, at et noksaa stort fartøi med rig kunde staa inde i den uden at berøre taghvælvingen med mastetoppen. Foruden hø og halm benyttes som hjælpefoder i Trænen herred lyng, skav, tang, tare, fiskehoveder, andet fiskeaffald og si1d. Stellet kunde nok være bedre. Uagtet der paa Sanna i 19OO var 46 storfæ, fandtes der ingen okse, kun kjør og kviger. De faa heste, som er paa Trænen, er som regel opalet hjemme. Faarene gaar som regel ude størsteparten af aaret uden noget tilsyn, undtagen naar de skal flyttes fra holme til anden, og naar de skal klippes. Disse udgangere er saagodsom vilde. Salg af melk har ingen betydning. Der sælges kjør og faar og smør. Skog. Paa Trænen er det veirhaardt, og der er ikke skog eller buske; der vides heller ikke at findes rødder eller træstam- mer i myrerne. Her vokser kun lidt krat af rogn. En indtægtskilde, der har betydning for Trænen og Selvær, er vrag af forskjelligt slags, som driver iland. Paa Selvær er saaledes gaardens huse og rorboder for 2OO mand opført af ilanddrevet tømmer. Myre r. Paa de fleste større øer og holmer i Trænen herred er der noget myrlænde, der enkelte steder, som paa Husøen og Sanna, kan være vanskeligt farbare, men myrerne er smaa. Nogen synderlig opdyrkning af myr har ikke fundet sted. Myrerne i Trænen herred udnyttes som torvmyr, til havne- gang eller som slaatteland. Torv er det vigtigste brændemateriale. Torvonnen er et vigtigt led i jordbruget. Om vaaren «lompes» torven, eller den spades op og deles i stykker. Hele sommeren udover tilsees og vendes den for at blive tør. Naar tørringen er færdig, samles den i store vardelignende hauge, og ud paa høsten bringes den i hus. Kun i sjeldneste tilfælde er torven paa den ø, hvor man bor, og den maa f1-agtes hjem i baad. Der hentes torv paa Sanna og Husøen. Dog maa der kjøbes torv. Paa Dør-vær har de meget torv. Der er god torv paa Tørvær, og videre er der torv paa Skarvø og Vallø. Multer vokser i Ti-ænen, men de giver kun i de færreste aar nævneværdigt udbytte. Det er kun til eget forbrug. Paa Trænstavens nordre side, næsten øverst, ligger en noksaa