Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/546

Denne siden er ikke korrekturlest


TRÆNEN HEnRE1). 533 stor multemyr. Multerne bliver ikke altid modne, men er ual- mindelig store. Før solgtes æg og dun for 2OO kr. aarlig, men efterat der er kommet saa mange fiskere, er det aftaget med æg og dun. Fiskeri. Havet omkring Trænen er meget fiskerigt; med rette synger Petter Dass.- (Der drages saa mangen en velveiet Vog, Hvormed at Rest-antsen kvitteres af Bog, Gud Signe din’ Grnnder og Klakker.» Der er fisk til enhver tid, naar man kan komme paa sjøen. Folk paa Trænen vilde have rundeligere udbytte af fiskeriet, hvis de til enhver tid benyttede adgangen. Men de tager nødig ud, naar de ikke kan vente sig et rundeligt udbytte. Imidlertid lever folk godt paa Trænen, og der er almindelig velstand. Hjemmefisket er vigtigt og er øernes hovednæringsvei. Til Trænen søger fiskere paa hele strækningen fra Vega til Bodø. Der ligger indtil 600 baade paa Husøen. Skreifisket begynder først i januar paa- Selvær og fortsætter saa omkring øerne til ud i april. Saa følger bankfisket, til hvilket ogsaa Skøiter og fiskedampskibe fra Aalesund og andre steder søger; der fiskes da lange, brosme, kveite og torsk. Seifiske fore- gaar desuden om sommeren fra St. Hans til slaatonnen eller til først i september. Hjemmefolket fisker hele høsten udover i ringe afstand fra land, ’,‘‘4 til Vs mil. Trænbanken ligger 1O til 12 mil ud for øerne. Fra Trænen udføres tildels fisken fersk, mest kveite, men ogsaa uer og hyse. Der er flere ishuse og et tilhører kommunen. Den meste fisk hænges. I den senere tid er kjøbefart-øier begyndt at seile om i værene og indkjøbe fisken. Uerfisket kan til sine tider, især i Selvær, være ret betyde- ligt; ueren sælges i fjorddistrikterne i Ranen, Vefsen og Sjona. De almindelige fangstredskaber i Trænen herred er line og garn; enkelte benytter endnu dybsagn. Dybsagnfiskehar lige til 1892 været det mest anvendte af trænværingerne, fornemIig af indvaanerne paa Sanna. Værene er Sanna, ])ørv(er, Tørvær, Sandø, Rødsh;jærsholm, Selmer og Søholmen. Tørvær, Rødskjærsholm og Sandø besøges ikke af fremmede fiskere. . Lurø, Vega, Herø og Dønnes er de herreder, hvorfra fiskerne især kommer. De steder, hvor de fremmede fiskere har sit ophold, er Sam1a og Hu-søen, hvor fiskerne indlogerer sig hos befolkningen.