Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/548

Denne siden er ikke korrekturlest


TRÆNEN HERHEn. 535 i ugentlig rute derud, kom ikke til Trænen om vinteren. Posten, som om vinteren kom hver 14de dag til Trænen, skulde fra vinteren 1893-94 komme hver uge, men da den skulde befordres i baad, var postgangen uberegnelig, da det undertiden i ugevis kan være umuligt at passere Trænfjorden i aaben baad. Særlig ugunstig stillet er beboerne af Søholmen .fyr. Ved Søholmen er der nemlig ingen havn, saa hvis det ikke er godt veir, er det ikke muligt at komme fra eller paa land, og hvert aar kan der gaa flere uger uden forbindelse. Postsækken skaffes undertiden iland, idet den bindes fast til et fra land udkastet taug. Trænen herreds forbindelse med udenverdenen er nu for- bedret; en gang om ugen gaar dampskib fra Sandness:jøen til Trænen, anløbende Selvær. Det korresponderer med hurtigruten. Fra Bodø gaar desuden dampskib til Trænen, anløbende Sel- vær, med korrespondance med nordgaaende kysthurtigruteskib, Dampskibsanløbssteder med ekspedition, postaab- nerier og handelsmænd er Ti-ænen og Selvær. Der er ingen telegraf- eller telefonstationer i herredet. Det har været paa tale at faa Ti-ænen i forbindelse med indlandet ved traadløs telegraf. Den almindelige bygningsmaade i Trænen herred er laftværks træhuse med torvtag. Bindingsværk anvendes ogsaa enkelte steder. Hus-øen er den fornemste af øerne, thi der bor mest folk. Der er handelsmand, postaabneri og dampskibsekspedition. Der er en ret god og rummelig havn med kai. Folket er jevnt vel- staaende De fleste beboere af T1-ænen er bygselmænd. Efter folketællingen i 19OO var der paa Hus-øen 36 beboede huse med 207 beboere, og paa 11 andre øer 51 beboede huse med 340 hjemmehørende individer, tilsammen 547 individer. II’rænens heri-eds matrikulskyld er 36.68 mark. Herredet har ifølge den trykte matrikulfortegnelse 8 gaards- nummere, hvilke efter herredets nuværende matrikulskyld havde en gjennemsnitsskyld af 4.58 mark. -Ifølge den officielle Statistik for 190O var l1erredets gaards- nummere delt i 34 særskilt skyldsatte brug, hvilke igjen efter opgaverne ved folketællingen i l9O0 var samleti 33 selvstændig beboede brug, hvis gjennemsnitlige størrelse efter deres matrikul- skyld var 1.10 mark. Den officielle statistik har desuden efter folketællingsopgaverne 17 ikke særskilt skyldsatte jordbrug eller jordlodder, saaledes ialt 5O selvstændige brug med en samlet matrikulskyld af 37 mark.