Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/551

Denne siden er ikke korrekturlest


538 .NoR1)1.AN1)s Amt øverste fremstiller Jesu opstandelse. Frelseren stiger op af en stor, sort kasse med en danebrogsfane i høire haand. Kistens laag slænges tilside og river to af de omstaaende krigsmænd overende. Den dragt, hvori disse krigsmænd optræder, har nogen lighed med finnernes. Det nederste maleri fo1-estiller Jesu korsfæstelse; paa hans høire side staar en kvindeskikkelse af usædvanlig heide. Altertavlen er udskaa1-et træ og bærer aars- tallet 1678. Paa prækestolens fire felter er malet evangelister med et eiendommeligt udstyr. Under taget hænger en net lysekrone med en inskription fra 1773, hvilken fortæller, at Erik Sporre, født i Snaasen i 172O, var første soguepræst til Lurø og Trænen. Tidligere var der en udskaaren portal i kordøren, egne høie, aflukkede kirkestole, og opunder taget hang der en fuldrigget N ordlandsbaad. Trænen og Lurø var tidligere anneks til Rede præstegjeld, men skiltes fra samme i 1767 og blev eget præstegjeld; de for- enedes atter med Rede som anneks til 1822, da de paany skiltes fra Rede og blev eget præstegjeld, Lurø hovedsogn med Trænen anneks. I erstatning af fisketiendefondet faar Trænen kirke 144 kr. foruden et tillæg. Der er to kirkegaarde, den ene omtrent midt paa Hu-seens østre side og den anden paa Redskjærholmen i Tørvær. Veie. Paa Selvær findes en liden stump god gaardvei. Ellers er der ingen kjørbare veie. Trænen herred var i 1902 delt i 3 skolekred se med 94 undervisnings.berettigede børn og 2 lærere. Ifølge skatteligningen udgjorde den samlede antagne ind- tægt for 1906 96439 kr., formuen 190480 kr. Sam1et herredsskat for 1906 3562 kr. fordelt paa 241 skatydere. Rede hen-red. Rede herred (696.8 km.2, i 189l 2592 indbyggere, i 1900 2 705 indbyggere) udgjør Rede sogn af Rede præstegjeld. Herre- det udgjør Rede lensmandsdis“trikt og thinglag. Herredets gamle navn er Rauðey og er egentlig et ønavn.

   W ..:.„„