Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/568

Denne siden er ikke korrekturlest


Høne Hr-:BREn. 555 bund. Den bedste indseiling til været fra havet er mellem Hest- mandflesa og Albrektflesa. Der er flere farlige grunde. Fiskerne paa Nesøen seiler for det meste leden søndenom Floholmerne, naar de skal til eller fra Selvær og Trænen. I Myken ligger værene Ytre og Indre Myken, Uølsɔvær, Haab-ær og .Ranholmvær. 0mkring Myl(en er der faa kabellængder fra de ytterste holmer rent og frit for grunde; der findes ingen faldgard, som hindrer fartøier i at søge ind, men til gjengjæld vil sjøen i storm med hele sin vælde bryde ind over holmerne. Kun Ytre Myken er beboet. Imellem værene er det som regel rent Myken er en øgruppe ca. 4 mil i vestnordvest af Rødø. De vigtigste øer i Myken er Sk;juleen, ogsaa kaldet IHemlandet eller 1’tre Myken, i syd, .]utø, Gryte og Hummerø i nord samt Fine mellem Hummerø og Grytø og vestsiden af Skjulø. Sundet mellem Jutø og Skjulø (Hjemlandet) danner havnen, som har indløb baade fra øst og vest. Indløbet fra øst deles ved Dorgholmen i 2 løb, Nordsundet nærmest Skjulø og Dorgholms-andet nærmest Jutø. De vestre sunde er Skjuløsundet i syd mellem Fine og Skjulø samt Heggersemdeti nord mellem Fiuø, Hummerø og Grytø, hvilket sidste dog kun kan benyttes i godveir. Sundet mellem Jutø og Grytø, det saakaldte Slyngen, er nu stængt af havnevæSenet. Havnearbeidskommissionen af 1878 fandt havneforholdene saavidt tilfredsstillende, at der kun trængtes endel mærker og fæstigheder. Myken har sjelden heldig beliggenhed ved stort og rigt flskehav. Udroren er kun Mi mil for smaabaade og optil I mil for garnbaade. 0pgaverne for vinterfiskerierne aarene 1874--78 viste et belæg af gjennemsnitlig 38 baade og 19O mand med en lot af fra 200 til 400 kr. pr. mand samt 2 til 4 kjøbefartøier. Sommer-, vaar- og høstfiske opgaves til 3O a 4O baade foruden hjemfolkenes med et udbytte af 40O kr. pr. 1nand. Havnen var dog ikke tilfredsstillende. Nordvestlige storme satte voldsom sjø ind gjennem Slyngensundet, og dette i for- bindelse med draget, som satte ind gjennem de øvrige sunde, særlig Heggersundet, voldte ikke sjelden forlis og ødelæggelse paa havnen. Ogsaa fra vest og sydvest satte adskilligt drag ind Heggersundet; men ved disse vindretninger var paafristningen gjennem Slyngen til gjengjæld mindre. g I 188O-aarene hændte den ulykke, -at 14 større og mindre baade ødelagdes og 3 mand omkom inde paa havnen. I 1894 kom andragende fra 185 fiskere om forbedring af havnen ved delvis stængning af Slyngen, held stængning af Hegger- sundet og oprensning for sten af Nordsundet.