Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/569

Denne siden er ikke korrekturlest


5.56 NORDLANDS A1ærr. Efter en undersøgelse foreslog havnedirektøren i 1896 i sin plan delvis stængning af Slyngensundet samt oprensning af Nord- sundet for endel sten, beregnet til 7l000 kr. W Stængning af Heggersundet kunde foreløbig udstaa, til man fik se, hvorledes Slyngensundets stængning virkede, saameget mere, som Heggersundets stængning vilde koste meget, nemlig 217000 kr. I budgetterminen 1900-01 gaves den første bevilgning. Straks efter kom stedets opsiddere med en protest mod planen. De troede ikke, at moloen vilde kunne modstaa de angreb, som den i Slyngen vilde blive udsat for. De anholdt om istedet at faa moloen lagt fra Jutøens vestligste pynt over til Tenskjær, som ligger midtihavnen, saa de fik dækning saavel for Slyngen som Heggersundet. s Denne plan vilde vistnok dække fuldkomnere end Slyngen- moloen alene, idet den vilde dække saavel for sjø fra Slyngensundet som fra Heggersundet, men den vilde blive kostbarere, end om baade Slyngen- og Heggersundet særskilt blev stængt ved moloer. Den førstnævnte molo til Tenskjær vilde koste . . kr. 375000 medens Slyngenmoloen var beregnet til kr. 71000 og Heggersundmoloen til. . - . . » 217000 - » 288 OOO Paa grund heraf, og fordi havnen ved dette projekt i høi grad vilde indsnevres, foreslog havnedirektøren ikke nogen for- andring i den foreslaaede plan, og arbeidet paabegyndtes i juni 190l. g Under arbeidet viste det sig nødvendigt for havnens sikker- hed, at hele Slyngensundet blev stængt, hvorfor havnedirektøren i 1905 fik bevilgning til moloens fortsættelse over til Grytø med en tillægsbevilgning af 39000 kr. Herved steg overslaget fra 7l0O0 til 121000 kr. Anlægget afsluttedes høsten l907 med en samlet udgift af ca. l27000 kr. Under anlægget indgaar en brønd, som er op- arbeidet paa Skjulø, og som rummer 1000 hl. Fiskeristatistiken udviser følgende belæg og udbytte for Myken: 1898 271 mand 50 OOO fisk 1899 186 - 36 OOO » l90O 14O -- Ingen opgave 1901 Ingen opgave. 1902 l1l mand 60 OOO s 1903 220 - 185 OOO » 1904 274 - 310 OOO » l905 367 -- 265 OOO » l906 370 - 305 OOO »