Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/572

Denne siden er ikke korrekturlest


RØDØ HEnnEn. 559 Havne i SøTflorden.“ Kilham eller Kilbohavn er en god, liden havn paa vestsiden af fjorden for 2-4 fartøier. Der er god holdebund, sand og ler, og den er altid isfri. Dybden 1O m. “ Bremee.s“viken ved gaarden BreYmeset er god og rummelig ankerplads paa fjordens vestside. Der er god holdebund af ler, og den er altid isfri. Dybden er l0--20 m. Kval-nik i Sørfjordens østgaaende del er en meget liden havn for baade og mindre fartøier nær fjordens bund. Undertiden er der is om vinteren. Der er sa11dbund. Dybden er 5 m. Meljjo‘rden er fattig paa haVne. I fjordens indre kan ankres i Kilhavn paa 24 m.s dybde. Havnen er isfri, og der er god holdebund af ler. Der er plads for 4--5 farteier. Havne i Nor-djjord: Ytre Hanviken er en ypperlig havn, men ofte islagt om vin- teren. Man kan ligge paa svai midt i bugten. Der er lerbund og 1O--15 m.s dybde. .Vordflæ“dvaagen, indenfor Nordfjordholmerne, er god havn for mindre fartøier. Sand- og lerbund, 6 m.s dybde. Ankerpladse i Værangjjorden er E.Sjeholmlmgten, med sand- bund, 5-14 m.s dybde, Shîjaaviken, hvor der kan ankres flere steder. Den roligste havn er Skutviken; her ankres almindelig ret ud for Øvre Skjaavik paa 10 m.s dybde, sandbund og ler- bund. Klubholmsundet, øst for Klubholmen er meget benyttet fartøihavn, l0-l2 m.s dybde, sandbund. Landtaug holdes klart. Lastede liste1-baade kan føres op i Kisten ved høivande. Dyb- den er i Kisten flere steder optil 100 m. J ordsmonnet paa fastlandet bestaar af aur, sand og ler, enkelte steder torvjord; jorden er ofte stenet. Rede har delvis god jord, hvor der vokser særlig godt byg, naar ageren har ly for de stærkest herskende vinde. Jordsmonnet paa øerne er overalt grundt. ‘.x Arealet er saaledes udnyttet: Ager .... l ..... . 1.2 km.2 EI1g . . . 8.5 » Ager og eng ...... . . . 9.7 km.9 Skog .......... . 15.0 » Udmark, snaufjeld, indsjøer o.s.v. .... 672.1 » Tilsammen 696.8 km.9