Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/576

Denne siden er ikke korrekturlest


RØDØ I-IERRED. 563 Ved Serjjorden er der myrer mellem Nygaarden og Strand, og der er god brændtorv. Syd for“Øure Serj)ordgaard og ved Brennesvik er ogsaa mindre myrer. Paa endel af de sterre eer er der n1yrer, som ofte ligger i smale, lange strimler. Nordre del af Rede er saaledes temmelig myrlændt; paa Gjere er ikke lidet myr; Rangsundeen og Sundeén har ogsaa endel mindre myrer. Hestmandeen har adskillig myr og tuet mai-k; de er her ikke synderlig blede. Paa Neseen er større myrer. Enkelte af smaaeerne er ogsaa myrlændte. Paa eerne er der næsten overalt i myrerne spor efter for- dums naaleskog; efter træredderne har træerne havt noksaa store dimensioner. Myrerne har megen og god brændtorv. Torv skjær-es til husbehov, men afsætning udenfor distriktet finder ikke sted. I myrerne paa de fleste eer er der torv, og torvskjæring er al- mindelig. For dette skogfattige herred har torven stort værd, den er det vigtigste brændemateriale. Paa eerne i Rede herred er flere steder godt multebærlan d. Ogsaa paa fastlandet vokser multer, og indsamlingen skaffer en liden biindtægt. Jagt. I Rede herred er oteren mange steder talrig; gaupe og maar forekommer, og ræv er ikke sjelden. Ulv er der nu lidet af, og bjern er sjelden i de senere tider. Sæl forekommer til alle tider. Ryper optræder til sine tider i store mængder paa de større eer; ogsaa paa fastlandet, saaledes paa halveen nord for Tjongs- fjorden, og i lieme mod indlandsfjordene er der af og til mange ryper. - I Rede sky-des lidt sæl og der fanges ryper. Oterfangst skaffer enkelte en biindtægt. Den fanges i saks, men dræbes ogsaa med gift. Der fældes ogsaa endel ræv. Gjerualens og Serj)ordens kobberforekomster i Rede ligger paa nordre side af Gjervalvatn, ca. 22O m. over vandet og 2.5 km. fra bunden af fjorden. Et rustfarvet baand stryger fra Fosbæk- dalen op til Breitind med fald mod nord som de omliggende lag af kvarts- og glimmerskifer. Kobberkis og magnetkis fore- kommer indsprængt i kvarts- og glim-merskifer af O.5 til 1 m. mægtigl1ed. Vest for skjærpene optræder granit. Gjervalens kobberanvisninger viser en udstrækning af omtrent 1.5 km., men ertsferingen har været sparsom og vekslende. Kobberkis findes ogsaa paa Hestmande paa Vesterenakken.