Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/580

Denne siden er ikke korrekturlest


RØDØ I-1ERRED. 567 boede brug havde i Rede herred i l900 10 brug en matrikulskyld indtil 0.20 mark, 25 brug fra O.21 til O.50 mark, 35 brug fra 0.51 til 1.00 mark, 76 brug fra 1.01 til 3.00 mark, 13 brug fra 3.01 til 5.00 mark, 6 brug fra 5.01 til 10.00 mark. Tilsammen 165 brug. Alle opgaver over udsæd og husdyrhold m. m. er fra op- gaverne ved folketællingen i 1900. C Rede præstegaard har været gjenstand for reduktion efter lov af 19de juni 1882, men reduktionen er endnu ikke helt gjennem- fert. Gaarden, hvis nuværende skyld er 8.00 mark (tidligere 8.49 mark), vil efter reduktionens gjennemferelse faa følgende arealer: Hovedbruget: dyrket mark 6.30 ha., eng 22.49 ha., kartlagt havn 12.38 ha., tun, have og impedimenter 0.71 ha., tilsammen 41.88 ha., desuden 5 husmandspladse 19.50 ha., ialt 61.38 ha. Hertil kommer store, ikke kart1agte udmarkstrækninger og holmer, der bestaar for en væsentlig del af negent fjeld og myrer, samt to langt borteliggende pladse, som med tilliggende skogstrækninger heller ikke er kartlagt.4 Skogen, der bestaar af birk, rogn, asp og andre levtræer, er blot skikket til brænde, men ikke tilstrækkelig for gaardene behov. Gaardens hovedbrug havde efter opgave fra sognepræsten af 1891 følgende besætning: 2 heste, 11 storfæ og ca. 12 smaafæ, samt gjennemsnitlig avling: ca. 8O hl. korn og 100-125 hl. poteter. Præstegaarden havde tidligere 13 husmandspladse. Paa gaar- den var udsæden i 1900: l hl. byg, 0.50 hl. havre til grenfoder og 17 hl. poteter. 1 ar brugt til turnips, 15.8 ar til have, hvoraf 4.8 ar til kjekkenhavevækster. Husdyrhold: 2 heste, 9 kjer, l okse, 1 ungfæ, 2 kalve, 15 faar, 2 svin og l2 hens. Der var 2 arbeidskjærrer. P 18 hnsmænd havde i l900 tilsammen ndsæd: 1 hl. byg og 33.6O hl. poteter, og en paa Havne havde 1.5 ar have, deraf 0.20 ar til kjekkenhavevækster. Husdyrhold: 26 kjer, 4 ungfæ, 6 kalve, 52 faar, 14 gjeter-og 23 hens. Rede præstegaard ligger vakkert ved Redeviken, med have og marker. O Felgende gaarde har en skyld af 3 mark og derover: Neseen, nordre, gaards-nr. 1, af samlet matrikulskyld 12.45 mark, var ifølge matrikulfortegnelsen delt i 6 brug: brugs-nr. 1--4 Nes-een, nordre, og brugs-nr. 5 og 6 Store Rv2seen. Efter opgaverne i l900 var gaards-nr. l delt i 13 brug. Efter 26 personlister havde vedkommende gaards-nr. l 13 gaardbrugere, 9 husmænd, 1 forpagter og 3 strandsiddere tilsammen i udsædi 1900: 0.10 hl. rug, 14.25 hl. byg, 13.75 hl. havre til grenfoder, 81.5O hl. poteter