Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/582

Denne siden er ikke korrekturlest


-RØDø HERRED. 569 kjør, 2 ungfæ, l kalv, 38 faar, 1 gjet og 22 høns. Der var 6 arbeidskjærrer. Telnes. Første led er sandsynlig þelli, en lund af ungfuruer. Gaards-nr. 3O er 2 brug, af skyld 2.65 og 3.06 mark, tilsammen 5.70 mark, med l under begge brug hørende husmandsplads. Deres samlede udsæd i 190O var: 0.5 hl. byg, 2 hl. havre til grøn- foder og 18 hl. poteter. Husdyrhold: 2 heste, 21 kjør, l okse, 1 ungfæ, 34 faar og 12 høns. Der var 2 arbeidskjærrer. Sperstad. Navnet er maaske sammensat med spǫrr, spurv, brugt som mandstilnavn eller mulig som mandsnavn eller af et mandsnavn Sperrir. Gaards-nr. 32 er 1 brug, af skyld 3.65 mark, med 4 underliggende h‘usmandspladse. Efter 5 personlister var udsæden i 1900: 2.60 hl. byg, O.4O hl.- havre og 22.50 hl. poteter. O.50 ar brugt til gulerødder, 0.67 ar til kaalrabi. Husdyrhold: 1 hest, 18 kjør, 1 okse, l kalv, 37 faa1-, 2 gjeter og 27 høns. Der var 2 arbeidskjærrer. T)jong, nedre. Navnet tilhører uden tvivl oprindelig Tjongs- fjorden. ved hvilken gaarden 1igger. Det antages, at navnet er et med -a(rgr sammensat navn, oprindelig þjöðangr eller þjöGMgr. Gaards-nr. 59 er 2 brug, af skyld 1.96 og 3.27 mark, tilsammen 5.23 mark. Udsæd i l900: 3.5O hl. byg, 2 hl. havre, O.50 hl. havre til grønfoder og 18 hl. poteter. Husdyrhold: 2 heste, 13 kjør, 2 ungfæ, 2 ka1ve, 25 faar, l svin, 5 rensdyrog18 høns. Der var 4 arbeidskjærrer. T)ong, øvre, gaards-nr. 60, er 4 brug, af skyld 2.96, 3.16, l.28 og 1.29 mark, tilsammen 8.69 mark, med 6 husmands- pladse. Udsædi l900: 7 hl. byg, 3 hl. havre, 4.25 hl. havre til grønfoder og 51 hl. poteter. 3 ar brugt til have Husdyrhold: 4 heste, 37 kjør, 6 ungfæ, 5 kalve, 5 svin og 52 høns. xEsvik skrives almindelig Etsevik, gammelt navn vel E“iðsm7k, af eið, eid. Eidet maa her være en overgang fra Tjongsfjorden til Holandsfjorden i Melø. Gaards-nr. 62, af skyld 3.6O mark. Udsædi1900: 3 hl. byg, 1 hl. havre og 14 hl. poteter. Husdyr- hold: 2 heste, 11 kjør, 1 ungfæ, 1 kalv, 21 faar og2 høns. Der var 2 arbeidskjærrer. Segelfor. Sidste led er opfattet som en særlig nordlandsk form for -jjord. Gaardens beliggenhed synes ikke at gjøre et med -fjord dannet navn naturlig. Man kunde tænke paa elve- navnet For-ð. Første led maa være segl, seil. Dette tillæg for- klares paa Stedet af, at der i fjeldet gaar en bred kvartsgang op fra sjøen, der ligner et hvidt seil. Gaards-nr. 63 er 1 brug, af skyld 3.47 mark, med 2 husmandspladse. Udsæd i l900: 1.75 hl. byg, 0.25 hl. havre til grønfoder og 14 hl. poteter. 1.50 ar brugt til kaalrabi, 2 ar til have, deraf 0.5 ar til kjøkkenhavevækster.