Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/587

Denne siden er ikke korrekturlest


574 NORDLANDS AMT. Rauðexar kirkja var Rede hovedkirkes gamle navn. Den ældste kjendte Rauðeyjar kirkja var en stavkirke; den nævnesi Aslak Bolts «Jordebog» i l432, og i l44O nævnes Rauðey kirke og præstegaard. Kirken nævnes i 1566 og i «Trondhjemske reformats» ved 1589; den var efter en besigt:i- ge1se af 1666 en stavbygning. Den havde da forlængst faaet loft ind1agt; thi dette var allerede i nævnte aar raaddent. Kir- ken havde et, formodentlig ogsaa senere tilsat, taarn foran, d. v. s. paa vestenden; thi en god «Stock Syld» (ɔ: en sville- stok) gjordes forneden under de 2 stolper, der bar taarnet. I kirkens nordre væg behevedes derhos en ny «stav». Kirken maa foruden sin “hovedindgang i vest have havt en indgang fra nord- siden, da det heder om den «nordre kirkeder», at den «udentil findes saa aaben, at hunde og andet kan ind krybe; vil med bord hjælpes, at kirken for hundene med andet kan fri være». Kirken maa være revet kort efter denne besigtigelse; thi den endnu neppe nedrevne temmerkorskirke, der i l885 aflestes af en ny, skal mindst være 200 aar gammel. Biskop Nannestad omtaler Rede kirke i 1750: «Redee Kirke en nedrig Træ-Bygning, red anstregen: Steen- Tag: Uden Taarn: Een Klaake, som er spruken og ringe: Staar dog en sterre, men og spruken Klaake i Præstegaarden, med en gamel uleselig Inscription, skal være given af en Præst, Hr: El1ing 0xe, som skal have begavet Kirken med meget sit Ejen- doms Gods. Et got og stort Skrifte-hus paa den Østre Side, 1ndgangen der til bag Altaret, der under er en hej Syl-Mur, og der (er) Præstens Begravelse: Var fornedent, at det Sacristie blev Bordklædet og anstreget. - - Kalk og Patel var i Præste- gaarden. Altartavle nye med Nadverens Indstiftelse smugt malet, og der over ligesaa malet Christi Daab: omkring adskillige Zirater temmelig malede og forgylte: nederst under Nadverens Stiftelse staar Hr: Jac: Munches Navn, som har ladet det gjere, saasom Præsten opbærer og Kirkens Indkomst og derfor holder den ved lige. NB. Tilforn var den forige Altar-Tavle bestaaende af mangfoldige gamle Billeder, af hvilke nu ikun et er til overs, som er Maria, der holder Barnet staaende paa Skiedet i den hejre Arm, og Barnet holder Maria under Hagen med den eene Haand. Prædike-Sto1en nye, med sort Træ, ligesom Ebenholt, smugt fordeelt og i Grunden malet som red Marmor: der er intet Tag eller Tronhimel over Prædike-Stolen: ligesom der og intet Bord-Tag er i Kirken uden det, som Stenen ligger paa, som dog burde være. - -» Foruden ved kirken er der begravelsesplads ved Telnes. Der er bedehuse i Valvær og paa Gjere.