Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/588

Denne siden er ikke korrekturlest


1 RØDØ HERRED. 575 Til Rede præstegjeld har tidligere hørt Melø, L-uro og Ti-ænen annekssogne. - Lurø og Trænen blev ved reskript af 13de marts 1767 fra- skilt Rede og oprettet som eget præstegjeld. I 1774 blev de atter forenede med Rede præstegjeld, men fraskilt paany ved kgl. resl. af 14de december 1822. Me1ø fraskiltes præstegjeldet ved kgl. resl. af 27de september 1902 og overgik til eget præstegjeld. Om Rede præstegje1d heder det i den trondhjemske reformats af 1589: Derudi ere 3 Kirker og et Korshuus, som af 2 Præster be- tjenes skulle. Til Rødøen Hovedkirke ligger Bønder 40, Huusmænd 5. Melløe Kirke ligger fra Hovedkirken udi Nord 2 Vegse. Disse to Kirker skal betjenes af een Præst per viCes. Luree Kirke ligger fra Hovedkirken udi Syd 2ÍZs Vegse. Bønder 47, Huusmænd l9. . Treens (Træneu) Korshuus ligger fra I-1ovedkirken udi Syd- vest 5 Vegse; fra Luree i Vester 3 Vegsø. Bønder 11, Verimænd og Huusmænd 2l. Disse to Kirker skulle betjenes af en domest-ico sacellano, to hellige Dage udi Luree, og hver tredie udi Korshuset. Aarlig Præsterenfe .“ Ad mensam. . ....... 47 Voger l Pd. Fisk. Tienden ungefær: Koru ....... . 24 Tdr. 0st ............. . 3 Voger. Fisk .............. . 4O - 0ffertold 1 Pd. af hver formuende Mand. Paaskeofferet .......... . 5 Mk. Kirkegang og Udfærd efter Recessen. “ Kan saaes til Præstegaarden . . . . 1O Tdr. Kan holdes Malkekøer ........... 14 “ Redee Kirkes Rente, som Øvrigheden har undt Præsten, at han deraf skal holde Kirken ved Hævd, Vin, Bred og andet Til- behør, og hvis 0ffer beleber, det at beholde til sin Underhold- nings Hjelp, er Landskyld ......... 28 Voger - Tienden unge.fær: Koru . A ...... . 24 Tdr. 0st . . . 3 Voger. Fisk . . . 40 --