Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/595

Denne siden er ikke korrekturlest


582 NORDLANDS A1æ1T. m. o. h., over til Ruffudalen i Gildeskaal. Paa dalens nordside paa grændsen mod Gildeskaal naar Sætertind 1045 m., En side- dal til Spilderdalen er den store botnformede dal, hvori Dysvatn, ligger, 351 m. o. h. Paa ryggen øst for Lysvatn ligger Kvittind, 1069 m., paa grændsen af Gildeskaal. Den kan bestiges fra nordøst. Nord for Spilderdalens ytre del ligger Djupvik)îjeld, 467 m., op for gaarden Ørnes. Fra Djupvikfjeld gaar en ryg mod nordøst med toppene Barjjeld,“ 576 m., og Ií3eipen, 625 m. Mosvoldbækkens dal gaar nordvestlig for disse fjelde mod nordøst. Dalbunden er især i den øvre halvdel myrlændt. De lavere dalsider har frodigt græs og meget løvskog og krat. Nordvestlig for Mosvolddalen ligger Blaat“ind, 716 m., og vestlig for denne Ronetind, 508 m. Nordlig for denne gaar fra gaarden Moen mod øst Markel.vens aabne dal op forbi Mark-vatn, 25 m. o. h., og den afsluttes botnformet ved Stygvatn, 106 m. o. h., under Indre Galtskartind, 1019 m., paa grændsen mod Gilde- skaal. Imellem Indre Galtskartind og Ytre Galtskartind, 940 m., fører Galtskaret over til Sørfjorden i Gildeskaal i en høide af 687 m. Skraaningerne nordenfor og nedover mod Markvatn har frodig græsvækst, og der slaaes mange steder helt tiltops. De lavere dalskraaninger og dalbunden syd og vest for Markvatn har løvskog og krat. Stygvatn ligger i bunden af en mod vest aaben botn. Lange Markelven vest for Markvatn er mere eller mindre myrlændt. Ved Moen, sydøst for Kunna, er en lang strand, vistnok under en gammel havstrand; ved Moen er terrasser. Galtskarfjeldene kan bestiges fra Galtskaret og er ogsaa bestigelige fra Bjellatind i Gildeskaal; men Indre Galtskartind ansees for ubestigelig. Vestlig for Ytre Galtskartind ligger en række tinder paa grændsen mod Gildeskaal: Mølmdalstind, 791 m., Børen, 617 m., Tuva, 453 m., Eitertind, 601 m., Breitind, 720 m., saa følger et skar, Grimstadskar, og videre Sl1;jeggen, 903 m., nær havet. Syd- lig for Skjeggen ligger Rørtin(l inden Melø grændser. Grimstadskaret strækker sig nordøstlig til Grimstad i Gilde- skaa1 herred. Dalbunden og de lavere dele af dalskraaningerne har endel løvskog og krat. D Mellem Skjeggen og Rørtind i nordøst og fjeldet Skraaven i sydvest fører en lav forsænkning over gaarden Dalen fra kyst til kyst. Vest for denne forsænkning ligger fjeldet Skraauen, 418 m., og Hov-ntind, 451 m., hvilke ligger som toppe paa en halvcirkelformet fjeldryg, der omkrandser en botn op for gaarden Øren. Ved denne gaard er der en ør eller et lavt eid, som for- binder fastlandet med det bekjendte forbjerg Kunna, hvormed Helgeland ender her ved kysten. Kunna er trigonometrisk punkt,