Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/60

Denne siden er ikke korrekturlest


BlNDALEN HERRED. 47 dalj’øre, først mod østsydøst omtrent 15 km. forbi Aalgjørgvatn, saa bøier dalen mod nordøst omtrent 28 km. til Øvrevatn, og nord for dette ender dalen mellem ]Øelviktind og Kvanlitind. I dalen ligger flere større vande, Øvrevatn, Øvre Kalvvatn, Kalvvatn, Kalvkruvatn og Abjørgvatn. Vasdraget i dalen har forskjellige navne; mellem Kalvvøtn kaldes det Kalvelven, mellem Kalvkruvatn og Aabjørgvatn Aabjøra og nedenfor Aabjørgvatn Bindalsaaen eller blot Aaen. Fra den store dal gaar mange mindre dale op mellem fjel- dene; enkelte er dybe med steile sider. Fra Tosen gaar ligeledes flere trange, dybe dale med steile, tildels utilgjængelige sider op i fjeldet, saaledes fra KolsvZikbogen: Bogelvens daU’øre, omtrent 3 km. mod syd; det deler sig i Kolsvikdalen og i Grytendalen. Kolsvikdalen fortsætter mod syd gjennem et trangt skar og gaar over i ()ksdalen, der udmunder i Aabjøras dalføre. Grytendalen gaar mod sydøst I østlig retning fra Kolsvikbogen gaar Skrovodalen og Kvitdalen. Længere nord gaar fra Tosen den dybe Kalklavdal sydøstlig op mod Øvrevatn i Bindalsaaens dalføre Fra Tosbotn gaar Tosdalm sydøstlig og ;S’vartva“s-dalen med Godvasdalen nordlig op i landet Landet sydøst for Tosenflorden og Sørflorden deles ved disse dale. Strækningen syd for Sørfjorden og Bindalsaae11 indtil Nilsfinnelven grændser mod syd til Foldereid herred. -Vestligst ved Kollstrømmen ligger her Strømshatte“n, 502 m. Mod strømmen har fjeldet en ubestigelig styrtning; østover er (ler mindre steilt mod Breidalskaref, som er omtrent 25O m. paa det høieste. Øst for dette skar naar Kollj)eldet en høide af 67 O m., og det har stei1e sider saavel mod Breiskaret som mod Kollbotn. Omtrent 3 km. sydøst for Kollfjeldet ligger Fuglvasjjeldet, 605 m. høit. Dette falder mod syd af mod Storaaen, som kommer fra Storvatn, 491 m. o. h. Paa vestsiden og sydsiden af dette ligger en langstrakt ryg, der fra Holandsfjeldets top, 684 m., gaar i nordvestlig retning paa F oldereid grændse. Ved Kollbotns bund ligger et par gaarde. Mellem Kollfjeldet og det østfor liggende Terraakfleld fører et aabent dalstrøg fra Terraakgaardene med sydlig retning ind i Foldereid. I den midtre del af dalen ligger Fuglvøtn, som er omgivet af myrer, og som gjennem Terraakeluen har afløb til Aaen ved Terraak. Terraakfleldet er temmelig vidtstrakt med steil afhold- 11ing mod nord og øst. Fra Floen, som er en udvidelse af Bin- dalsaaen, gaar Rosdalen op i sydvest, og paa den anden side af fjeldet gaar Østerengdalen mod sydvest ned mod Fuglvøtn. Terraak- fjeldets nordre top naar 699 m., den søndre 795 m. o. h.