Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/601

Denne siden er ikke korrekturlest


588 NoRm.AN1)S AMT. korn, naar beliggenheden er slig, at ageren har ly for de stærkest herskende vinde. g Arealet er saaledes udnyttet: Ager ......... 1.8 km.9 Eng . . l1.6 » Ager og eng ....... .... 1 3.4 km.9 SkOg ........... . 25.0 » Udmark, snaufjeld, indsjøer, myr . .... 833.0 » Tilsammen 871.4 km.2 Udsæd og avl pr. maal samt foldighed: Udsæd. Avl. Fold1ghed. Byg . . . 30 l. 1.5 hl. 5 Havre . . 45 » 1.5 » 3.55 Poteter .... 2.4 » 15 » 6.20 Udsæd og det til have anvendte areal i 1900: Byg .......... 265 bl. Havre . . . . . . 90 » Blandkorn . ..... 8 » Ialt kornsæd 363 bl. Poteter ......... 1765 bl. Havre til grønfoder ..... 51 » Til andre rodfrugter end poteter anvendtes 2 ar. Areal af have var 19 ar, hvoraf 10 a.r anvendtes til kjøkkenhave- vækster. Der var ingen frugttræer i herredet. Der var 3 slaa- og meiemaskiner og 254 tohjulede arbeidsvogne. Byg og havre dyrkes, men ikke tilstrækkelig til behovet. Poteter dyrkes overalt, og der avles som regel tilstrækkeligt I senere tid er ikke saa lidet nyland opbrudt. Afgreftning og drænering er blevet almindeligere. Havedyrkningen er uden betydning. Heri-edsstyrelsen har i 1893 angivet værdien af 1 maal jord til 4O kr., og omkostningerne ved rydningen af samme til 3O kr. I 1907 angiver herredsstyrelsen omkostningerne ved dyrkningen af 1 maal jord at være fra 40 til 80 kr. Der angives at være meget uopdyrket, men dyrkbar jord; den benyttes som slaatteland og havnegang, medens store strækninger