Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/605

Denne siden er ikke korrekturlest


592 NORDLANDS AMT. Da m pskibsanløbs sted er er: Aamøhavn, Grønøen, Melø Halsa, Hohmd, Valla, Næverdal, Ornes, Fore og ‘S’tøtt. Postaabnerier i Melø er: Aamøhavn, Grønøen, Bjærang- jjorden, HaI“9a, Bolgen, Reipaaen, Holandsflorden-, Vaagsbotn, Me-løen ()rnes og Støtt. ) Der er ri gst elefon sta ti on paa Grønøen, Halsa, Melø, Reipaaen, Støtt og ()rnes. Bebygningen er spredt. Bygningsmaaden er den alminde- lige, en- eller toetages laftværks huse med et værelse i bredden. Husene er ganske godt vedligeholdte og flere steder noksaa store og velstelte. Godt bebyggede gaarde er flere af Meløgaardene og Grønø. ’IÎættere bebygning er der om Halsabugten, Spildergaardene, Fore- gaardene og enkelte andre steder. Melø herreds matrikulskyld er 388.63 mark. Herredet har ifølge den trykte matrikulfortegnelse 86 gaards- nummere, hvilke efter herredets nuværende matrikulskyld havde en gjennemsnitsskyld af 4.52 mark. Ifølge den officielle Statistik for 1900 var herredets gaards- m1mmere delt i 253 særskilt skyldsatte br11g, hvilke igjen efter opgaverne ved folketællingen 190O var samlet i 236 selvstændig beboede brug, hvis gjennemsnitlige størrelse efter deres matrikul- skyld var l.6O mark. Den officielle Statistik har desuden efter folketællingsopgaverne 251 ikke særskilt skyldsatte jordbrug og jordlodder, saaledes ialt 487 selvstændige brug med en samlet matrikulSkyld af 382 mark. Gjennemsnitsværdien af skyldmarken var efter den officielle statistiks beregninger for Melø thinglag: I 1893--1897 982 kr., i 1895-l899 919 kr., i 1897-1901 1005 kr., i 1899-l904 l023 kn Efter den officielle statistiks inddeling af de selvstændig be- boede brug havdei Melø herred i 190O 19 brug en matrikul- skyld indtil O.2O mark, 34 fra O.21 til 0.5O mark, 27 fra 0.51 til 1.00 mark, 124 fra 1.01 til 3.00 mark, 31 fra 3.01 til 5.00 mark, l mellem 5.01 og 10.00 mark. Tilsammen 236 brug. Alle opgaver over udsæd og husdyrhold samt redskaber m. m. er fra opgaverne ved folketællingen i 1900. Melø præstegaard, Solv(mg, af skyld 2.46 mark, er indkjøbt til br11g for sognepræsten i det fra 1ste januar 1903 oprettede Melø præstegjeld, der tidligere var anneks under Rødø. Gaar- dens indmark udgjør 4 al 4.5 ha. Havnegangen, som grændser D