Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/606

Denne siden er ikke korrekturlest


v MELØ HERRED. ð93i til indmarken, er fælles med naboerne. Gaarden har tilstrække- ligt torvskjær samt endel skogteige. Den er antaget at kunne føde en besætning af 1 hest, -la 5 kjør og endel smaafæ. Følgende gaarde har en skyld af 3 mark og derover: Bolgen er en ø, 2.44 km.’ stor, var i l723 anneksgaard. Bolgen er uden tvivl egentlig navn paa den af et høit fjeld op- fyldte ø, hvorpaa gaarden ligger. Navnet synes at have været oprindelig Bolg, af verbalstammen belg-, svulme op. Som ønavn maa det sigte til fjeldets form. Den har gaardsnum.mer 2 i ma- trikulfortegnelsen. Med tilliggende mindre øer er der en samlet matrikulskyld af 13.oÖ skyldmark. Gaarden bestaar af 15 brug, hvoraf de tilliggende øer Tollevøen, O1derøen, Bratø, Hestøeu og Sauholmen nu, efter folketællingens personlister, er egne jord- brug. Til gaarden ligger 15 husmandsp1adse, hvoraf de 3 pladse ligger paa hovedøen Bolgen, og de øvrige 12 er øerne Sandvær (1), Ruskøen (4), Per Andersen ø (1), Esjeholmen (1), Heløen, ytre og indre (2), Anders Nilsa ø (1), Lyngvær (1) og Gam- øen (1). Paa Bolgen (øen) var i l90O hjemmehørende l03 beboere. For lO gaardbrugere og 3 husmænd paa Bolgen (øe11) angiver 13 personlister i 1900 udsæden til: 3.50 hl. byg, 2 hl. havre og 53 hl. poteter. Husdyrhold: 5 heste, 33 kjør, 1 okse, l;3 uugfæ, 44 faar, 3 gjeter, l svin og 42 høns. Der var 5 arbeidskjærrer. Paa de under gaards-nr. 2, Bolgen, liggende øer var i 19OO hjemmehørende 106 personer. For 5 gaardbrugere og 12 hus- mænd paa disse øer angav l7 personlister udsæden i 1900 til: 25 hl. poteter. Husdyrhold: 25 kjør, 3 ungfæ, l kalv, 72 faar, 3 gjeter og 11 høns. Aamnesøen. Navnet Aamnes kan vistnok mulig have været -“lmundaøy, men rimeligere er det, at Aamnøen indeholder et gau1- melt usammensat ønavn. Øen har et areal af 27.9km.2 og ialt en matrikulskyld af 30.Ö8 mark. Øen havde i l90O ved folketæl- lingen 279 indbyggere Paa Aamnøen ligger 8 gaarde, Harfjeld og Harfjeldstrand, Kjørhaug og Kjøn-haugvik, Stavnes, Skaret og Herstad samt Aamnes, som er den største, med en matrikulskyld af 13.53 mark, delt paa 1O brug uden husmandspladse. 1O gaardbrugere havde efter 1O personlister tilsammen i udsæd i 1900: 1O.ÖO hl. byg, 5.25 hl. havre, 3 hl. havre til gronfoder, 37 hl. poteter. 5 ar have var anvendt til kjøkkenhavevækster. Husdyrhold: 4 heste, 35 kjør, 2 ungfæ, l kalv, 47 faar, 3 svi11 og 42 høns. Der var l7 arbeidskjærrer. Aabotsvik, gaards-nr. 12, er l brug, af skyld 3.06 mark, med 3 husmandspladse. Gaarden havde i 190O 22 hjemme- hørende indvaanere. Efter 4 personlister var udsæden i 19()O: 38 - Nordlands amt I1I.