Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/607

Denne siden er ikke korrekturlest


594 No1u)1.AN1)S Amt 2 hl. byg og 6 hl. poteter. HuSdyrhold: 1 hest, 1l kjør, 2 ungfæ, 2 kalve, 23 faar og 7 høns. Der var 2 arbeidskjærrer. Fo)mdalen. Navnet kommer af jþ)m, sne, snefonn. Gaarden ligger nær under en udløber af Svartisen. Gaards-ur. 18 er I brug-, uden husmandsplads, af skyld 3.27 mark. Paa gaarden var i 1900 18 hjemmehørende personer. Udsæd i 1900: 2 hl. havre og 9 hl. poteter. l ar have, hvoraf 0.5 ar til kjøkken- havevækster. Husdyrhold: l hest, 5 kjør, I ungfæ, 7 faar, 5 svin og 1O høns. Der var l arbeidskjærre. Holand, af hor (h(ir), høi, det høie land, gaards-nr. 2l, af samlet skyld 7.99 mark„ er nu delt i 5 brug, 2 større brug Holand samt Halvkandneset, Storvik, ytre, og Sjælstøen; under gaardene Holand og Halvkandneset ligger 6 husmandspladse. Ved folke- tællingen var paa Holand ialt hjemmehørende 75 personer. .For 5 gaardbrugere, 6 husmænd og l inderst angav 11 personlister den samlede udsæd i 1900: 2.25 hl. byg, 0.5O hl. havre og 44 hl. po- teter. Husdyrhold: 2 heste, 38 kjør, 9 ungfæ, 5 kalve, 64 faar, 5 gjeter, 6 svin og 40 høns. Der var 2 arbeidskjærrer. Halsa, gammelt navn Halsar, af hals, hals. Gaarden ligger paa et smalt nes. Gaards-nr. 26, med en samlet matrikulskyld af 9.73 mark, bestaar af 6 særskilt skyldsatte brug med 2 brugere paa Rebaasen. Under gaarden (brugs-nr. 1, 2 og 4) hører 5 husmandspladse. Paa Halsa var ved tællingen ialt hjemme- hørende 69 personer. l2 personlister for 7 brugere og 5 hus- mænd angav den samlede udsæd i 1900: 4 hl. byg, 46 hl. po- teterjog 4 kg. græsfrø. Husdyrhold: 3 heste, 34 kjør, 1 okse, 2 ungfæ, 3 kalve, 39 faar, 2 gjeter, 2 svin og 38 høns. Der var 7 arbeidskjærrer. Grønaasen, gaards-nr. 29, er 1 brug, af Skyld 3.7O mark, med 1 husmandsplads og ialt 17 hjemmehørende beboere. Udsæd i l900: 5 hl. byg og l7 hl. poteter. Husdyrhold: 2 heste, 11 kjør, 33 ungfæ, 12 faar og 6 gjeter og 6 høns. Der var 2 arbeidskjærrer. Bj(Br(mgen ligger ved bunden af Bjærangfjorden og er aaben- bart egentlig fjordens navn. Dette formodes at have været Bjarg- angi-, af lgjǫrg, fremstikkende bjerg, og angr, fjord, vik. Gaards- Hr. 3l er 4 brug, tilsammen af skyld 8.65 mark, med 4 husmands- pladse under brugsnummer 2, som har 2 brugere, og 2 hus- mandspladSe under brugs-nr. 3. Brugs-nr. 4 heder Nygaard. Gaarden havde i l900 84 hjemmehørende beboere. 5 gaardbru- gøre og G husmænd havde tilsammen i udsædi 1900: 7 hl. byg, 2 hl. havre og 47 hl. poteter. Husdyrhold: 5 heste, 36 kjør, 2 ungfæ, 5 kalve, 42 faar, 7 gjeter, 3 svin og 36 høns. Der var 5 arbeidskjærrer. Enga, gammelt navn Engjar, gaards-nr. 37, er 2 brug Enga, af skyld og 4.14 mark, hvert med 2 husmandspladse, og l