Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/608

Denne siden er ikke korrekturlest


. MELØ HERRED. 59ð l)rug, Engamoen, af skyld 0.05 1nark, tilsammen 7.76 mark. Til br11gs-nr. 2 hører 2 pladse og til brugs-nr. 3 2 pladse. Gaar- den Enga havde i 19OO 48 hjemmehørende beboere. 3 gaard- l)rugere og 4 busmænd havde tilsammen i udsæd i 1900: 4.8O bl. byg, 2.50 hl. havre, 0.50 hl. hav1-e til grønfoder og l8.40 hl. po- teter. 0.04 ar til gulerødder og 0.05 ar til kaalrabi; O.50 ar have, deraf 0.03 ar til kjøkkenhavevækster. Husdyrhold: 3 heste, 26 ’kjør, 8 ungfæ, 41 faar, 1 svin og 27 høns. Der var 3 arbeids- kjærrer og 2 slaa- og meiemaskiner. Valla, nedre, gammelt navn Ve-llir, flertal af vǫllr, vold. Gaards- nr. 38 er 1 brug, af skyld 4.0l mark, med 5 busmandspladse. I 1900 var der 28 hjemmehørende beboere. Gaardbrugeren og 5 busmænd havde tilsammen i udsæd i l900: 2.5O hl. byg, 1.05 bl. havre, 4.1O hl. havre til grønfoder og l9.5O hl. poteter. O.33 ar brugt til gulerødder, 0.10 ar til kaalrabi, I ar til have, deraf 0.06 ar til kjøkkenbavevækster. Husdyrhold: 2 heste, 16 kjør, 1 okse, 1 ungfæ, 1 kalv, 21 faar og 15 høns. Der var 2 arbeidskjærrer og l slaa- og meiemaskine. Grønøen. Dette navn falder i betydning sammen med Grøn- ningen som ønavn. Gaards-nr. 39 er I brug, af skyld 5.(31 mark, med 3 busmandspladse. Den hjemmehørende folkemæugdei 190O var 32 personer. Gaardbruge1-en og 3 busmænd bavde tilsammen iudsæd i 1900: 0.75 hl. byg, l hl. havre, 2.5O hl. havre til grøn- foder og l0 hl. poteter. O.3O ar brugt til gulerødder, O.3O ar til kaalrabi. Husdyrhold: 2 heste, 13 kjør, l ungfæ, 18 faar, 3 svin og 11 høns. Der var 3 arbeidskjærrer. Valla, om-e, gaards-nr. 40, er 3 brug, af hvilke brugs- nr. 1, af skyld 3.65 mark, bar 3 husmandspladse, og brugs- nr. 4, af skyld 3.65 mark, har 3 busmandspladse. Brugs- nr. 2 og 3 heder Landmark, tilsammen I brug, af skyld O.34 mai-k. Hele Valla, øvre, har i matrikulskyld 7.64 mark, og den hjemmehørende folkemængde i 1900 var 79 personer. 8 gaard- brugere og 6 busmænd havde tilsammen i udsædi l900: 4.50 hl. byg, 2.50 hl. havre, 3 hl. bavre til grønfoder og 36 hl. poteter. 0.5O ar brugt til gulerødder, 0.16 til kaalrabi, 0.09 ar til have, deraf 0.04 ar til kjøkkenhavevækster. Husdyrhold: 3 beste, 3O kjør, 8 ungfæ, 51 faar, 5 svin og 44 høns. Der var 4 arbeidskjærrer. Spilderen, øvre. 8’pildr er vel sideform til spildra, lang skive eller splint af træ, og beslægtet med spjal(], der undertiden fore- kommer i stedsnavne. Som ønavn betegner Spildra vel en form som en langagtig splint Gaards-nr. 56 er nu 4 særskilt skyld- satte brug, af skyld 4.66, 3.68, 4.65 og O.19 mark, idet brugs- nr. 3 er fraskilt et mindre brug, Strandhagen, af skyld O.19 mark, til- sammen af skyld 13.18 mark. Til brugs-nr. 1 hører 4 busmands- pladse, til brugs-nr. 2 3 husmandspladse og til brugs-nr. 3 I hus-