Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/61

Denne siden er ikke korrekturlest


48 NORDLANDS im-r. p Østfor Søndre Terraakfje1d er et aabent dalføre, der gjennem- strømmes af Mar-fosselven. Videre østover er landet paa sydsiden af Bindalsaaen indtil Nilsjinnelven“ gjennemskaaret af mindre, ofte trange dale og gjel. Selve Bindalsaaens dalføre er de første 5 til 6 km. fra Floen og sydøstover noksaa aabent og svagt stigende. Senere bliver det smalere og op imod Aabjørgvatn temmelig trangt. Fjeldene i dette strøg er høiest paa grændsen mod F oldereid herred; her naar Grønlijjeld 73O m., og videre østover ligger Vestre Mejjeld, 681 m., østre Mefleld, 655 m., Søndre Fuglstadjjeld, 879 m., Nonsjjeld, 933 m., StorjÍjeld, 875 m. Fra Aabjørgvatns østre del gaar Nils.flnnelvens dalføre sydover og staar ved et skar, med pashøide 720 m., i forbindelse med Grønlielvens og Nesaelvens dalføre i Grong herred. Fjeldskraaningerne er som oftest skogklædte til en høide af 2OO til 3OO m. o. h. I Terraakelvens dalføre gaar skoggrændsen om Fuglvøtn noget høiere. I Bindalsaaens dalføre ligger løv- skoggrændsen enkelte steder op til 45O m. o. h. I dalene og langs fjeldskraaningerne er der frodigt græs og mose; i høiderne er fjeldene nøgne. Strækningen øst for N“ilsfinnelve11 og øst for Aabjøras og Kalvvøtns dalføre, hvilket afsluttes-omkring Øvrevatn (Bijjejavrre), er omtrent 3O km. lang langs grændsen mod Grong og Vefsen herreder. Det er et høit og næsten ubeboet land; der er kun l gaard Aabjøras dalføre, hvis hovedretning her er fra sydvest til nortløst, er ovenfor .4abjørgvatn temmelig aabent; der er ved opøring af elven dannet en omtrent 3.Ö km. lang og 1 km. bred slette, hvorigjennem elven løber. Paa nordre bred af elven omtrent 1 km. fra vandet ligger gaarden Aabjørgen. Ovenfor opøringen bliver dalen trang “mellem temmelig steile fjeldsider op imod Kalvkruvatn. Den benævnes her Ringaasdalen. On1kring Aabjøras udløb samt i Ringvasdalen er der lidt skog; ellers er dalen skogløs. Fra Aabjøras dalføre trænger flere dybe gjel op i fjeldet; flere af disse tverdale har botnform. Paa denne strækning er der mange fjelde. Nesaaj)eld, 835 m., ligger paa grændsen mod Grong; mod vest har fjeldet fald mod Nils- fi11nelven. En flere hundrede meter bred østgaaende ryg fører over til Blaafieldet, der fortsætter nordover under navn af Storfleld, 875 m. høit. Disse fjelde omslutter Lilleaaens dal.føre, der ender i en botn op mod Blaafjeld. Storfjeldet skraaner mod øst mod I()ærringdalen, som fra Aabjøra gaar sydøstover og ved et trangt, omtrent 6OO m. høit