Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/610

Denne siden er ikke korrekturlest


M1-:1.ø HERR1-:1). 597 en bjergtop med en brat eller tver side. Gaards-nr. 73 er 3 sær- skilt skyldsatte brug, nemlig Sføtt, yfre, af skyld 4.8l mark, Sføff. indre, af skyld 3.9l mark, og Svem1ingen med Støtt jÎ:Zr, af skyld 0.08 mark, tilsammen af skyld 8.80 mark. Støtt, ytre, har 5 husmandspladse og en særskilt bortforpagtet del, og Støtt, indre, har 2 husmandspladse. For Støtt, ytre, med husmandspladse angiver 3 personlister den samlede udsæd i 190O til l2.5 hl. poteter. Husdyrhold: 5 kjør, 3 ungfæ, 1l faar og 5 høns. Der var 1 arbeidskjærre. For Støtt, indre, angiver 1 personliste udsæden i l900: 1.5 hl. byg, O.5O bl. havre og 8 hl. poteter. Husdyrhold: 1 hest, 5 kjør, l okse, 1 ungfæ, l4 faar, lsvin og 7 høns. Der var 1 arbeids- kjærre. Paa Svenningen (Støtt fyr) var l ko og 4 høns. Den hjemmehørende folkemængde paa gaards-nr. 73, Støtt, var ialt 83 personer i 1900. Gaasvær, gaards-nr. 7’4, er 1 brug, af skyld 3.99 mark. Udsæd i 1900: 1.50 hl. byg og 7 hl. poteter. Husdyrhold: l hest, 4 kjør, 2 ungfæ, 2 kalve, 14 faar, 2 svin og ]O høns. Der var l ar- beidskjærre. Gaasvær havde i 19OO en hjemmehørende folke- mængde af l3 personer. ()terv(er, gaards-nr. 75, er i matrikulfortegnelsen opført som 1 brug, med en matrikulskyld af 0.10 mark. Ved folketællingen i 190O var den delt i 3 brug. 3 personlister for 3 gaardbrugere og fiskere samt 1 inderst angiver den samlede udsæd i 190O til 11.5O hl. poteter. Husdyrhold: 6 kjør og 13 faar. Oterværs hjemmehørende folkemængde i 19O0 var 24 personer. Meløskagen. Sidste led er skagi, fremstikkende Odde af land. Gaarden ligger paa en saadan Odde paa nordsiden af Meløen. Gaards-nr. 76 er 1 brug, af skyld 4.86 mark, med 2 husmands- pladse. 1 gaardbruger og 2 husmænd havde tilsammen i udsæd i l900: 1.5O hl. byg, ].5O hl. havre og 19 hl. poteter. Husdyr- hold: 1 hest, 10 kjør, 2 ungfæ, 2 kalve, 41 faar, svin og 13 høns. Der var 2 arbeidskjærrer. Den hjemmehørende folke- mængde var i 19OO 22 personer. V(wvik, det første led kan være vin, havnegang, gaards-nr. 78, er delt i 2 brug, af skyld 2.68 og 2.37 mark, tilsammen 5.0‘5 mark, ingen husmandspladse Udsædi 1900: 2.50 hl. byg, 1.5O hl. havre og 16 hl. poteter. Husdyrhold: 2 heste, 8 kjør, 1 ungfæ, 2 kalve, 2O faar, 1 svin og 15 høns. Der var 2 arbeidskjærrer. Den hjemmehørende folkemængde var i 1900 23 personer. Meløen, oprindelig sandsynligvis 2lfiǫlva, som ovenfor omtalt under herredets navn. Gaards-nr. 77 er efter matrikulfortegnelsen (lelt i 14 særskilt skyldsatte brug med samlet skyld af 39.23 mark. Brugs-nr. 1, Meløen, af skyld 4.9l mark, har 4 husmands-