Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/611

Denne siden er ikke korrekturlest


?‘)98 NORDLANDS AMT. p1a(lse; brugs-nr. 2, af skyld 4.09 mark, har ingen husmandspladse; brugs-nr. 3, af skyld 3.47 mark, har 2 husmandspladse og del i en tredje; brugs-nr. 4, af skyld 3.47 mark, har 1 husmandsplads: brugs-nr. 5, af skyld 1.23 mark, har del i en plads, brugs-nr. (3, af skyld 3.65 mark, har l brugsdel særskilt; brugs-nr. 7, af skyld 1.49 mark, brugs-nr. 8, af skyld 2.75 mark, og brugs-nr. 9, af skyld 1.47 mark, har ingen hele pladse; brugs-nr. 1O, Slemveien, af skyld 4.73 mark, har 4 husmandspladse; brugs-nr. 1l, ([Íveimingen, af skyld 3.88 mark, har 2 husmandspladse; brugs-nr. 12, Tæn- ningen, af skyld 1.85 mark, og brugs-nr. l3, 2lIeløen, af skyld l.85 mark, har ingen hele pladse. For l4 gaardbrugere, l3 hus- mænd, 1 strandsidder og 1 inderst angiver 29 person1ister deres samlede udsæd i 1900: 16 hl. byg, 3 bl. blandkorn, 14.5O bl. havre, 1 bl. havre til grønfoder, 143.5 hl. poteter og 12 kg. græs- frø. Husdyrhold: 11 heste, 79 kjør, l okse, 4 ungfæ, 1l kalve, 217 faar, 6 gjeter, 19 svin og ]46 høns. Der var 12 arbei(ls- kjærren Efter hovedIisten over folketallet i 19O0 var den hjemme- hørende folkemængde paa Me1øen med tilliggende øer ialt 206 personer. JDeraf havde Havnø 18 og Flatvær 12. Om llIelø skriver Kra.ff, at den «udgjør kun en gaard, der imidlertid er en af de største i Nordlandene, da den skylder 23îZ2 vog, og er del’t (i 1835) i l2 brug, som tildels fører for- skjellige navne. Melø har i fortiden været en adelig sædegaard, som i det l5de aarhundrede tilhørte familien Gran, af hvilke Anbjørn Gran og dennes søn Peder Gran skriveS til denne gaard. l)en sidstes datter blev gift med Anders Benkestok, der skrives til Melø, som vel derved er kommen til den Benkestokske familie. hvoraf en Thrond Benkestok, som døde 1558, efter ham sønnen Jon Benkestok, der var død 1593, og derefter dennes søn Thrond Benkestok den yngre, som levede i 1625, forekommer som eiere af Melø. Senere, saaledes i 1661, tilhørte gaarden sidstnævntes svigersøn, Jon Gundersen, dog uden at nyde adelige friheder, og efter ham er den de1t mellem flere eiere». “ Slægten Benkestok hvem Melø har tilhørt, var en gammel norsk adelsæt og en af de faa norske adelige familier, som over- levede middelalderen. Det antages, at den uddøde paa mandssiden ved midten af det 17de aarhundrede, skjønt der i den sidste kjendte generation, om- kring aar l600, var ikke mindre end 7 brødre, Jon Benkestoks sønner. Rimeligere er det, at slægtens spor er tabt, fordi det ved denne tid gik nedover med slægten; den tabte sit adelskab ved giftermaal og sin formue og gik over i bondestanden. Efter et nordlandsk sagn fik slægten sit navn deraf, at dens stamfader frelste sin forfulgte konges liv ved at skjule ham under en benkestok. Nogle siger, at der. menes en løibænk eller senge-