Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/612

Denne siden er ikke korrekturlest


MEI.(‘) HERRED. 599 bænk, andre, at kongen paa flugt skjultes i en udhulet stok, der væltedes over ham. Redningsmanden blev da ophøiet i adelsstanden med tilhav- net Benkestok eller Benchestoch. Benkest-okkernes vaaben var et delt skjold, hvis første felt var en halv, blaa lilje i sølv; andet felt skraadelt fra høire hjørne af blaat og sølv. Paa vaabenseglet dannes delingslinjen af en skraabjælke, der nærmest ser ud som en u(lhulet stok - sandsynligvis en hentydning til navnet Over hjelmen to af blaat og selv delte vessell1orn; dog angives farverne i skjoldet ogsaa omvendt. Slægten knyttedes tidlig til Nordlan(l, dens hovedsæde Var Melø gaard, en af de faa adelige sædegaarde i Nordland. Alle- rede Trond (Tordsson) Benkesfok den yngre (død 1558) skrives bl. a. «til Meløen», og denne store, vakre eiendom (23îØs vog «fiskes leie») var saagodtsom udeIt i slægtens besiddelse til hen- imod aar 1700. Den sidste, der sad med hele Melø gaard, var Ex-megaard Ti-onds(lafter Benkestok, ved hvis død l695 Stedet blev delt mellem hendes børn, hvoraf de to søm1er, Trond Jonssøn og Gunder .Ionssøn, blev boende der. Senere udstykkedes eiendom- men efterhaanden mellem en hel del opsiddere, hvoraf de fleste -var indgiftede med descendenter af familien Benkestok, og den dag idag bor der folk paa Melø gaard (foruden de mange rundt omkring i Melø herred), der regner sig som hørende til «Benkestok- adelen», den gjængse benævnelse i Nordland paa Benl(estokkernes ætlinger. Der gaar i Nordland underlige sagn om BenkeStokkernes glands og rigdom i svundne dage. I)er var sagn om de tider, da «Benkestok-meddel’n» var saa stor, at pengene ikke kunde tælles, men maatte maales i skjæppemaal. Trond Jonssøn Benkestoks signetring er endnu bevareti slægtens eie til vor tid. Det er en massiv guldring, hvori er indfattet en agat med Benkestokkernes vaaben samt initialerne T. B. S. Denne ring er omtalt i ]‘. Daaes «Norske bygdesagn» og i .]onas Li(-s «Tremasteren F remtiden». Adskillige familier paa Helgeland og i Salten siges at ned- stamme fra denne slgt, uden at det dog nærmere kan bevises. Familien Benkestok var rig og anseet Der er levnet en beskrivelse af festlighederne ved Brynhil(Ia Benkesfoks bryllup i Bergen aar 1565, og den stads og pragt, der udfoldedes, vidner om rigdom. Som Benkestokkernes stamfader nævnes Tord Trond-S-s(m Benke- sfok; den ene af hans sønner, hr. Trond Tordsson Benkesfok til Talgø, var Norges riges raad og nævnes l444. I)ennes søn, Tord