Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/62

Denne siden er ikke korrekturlest


BINDALEN HERRED. 49 skar paa Grong grændse fører over i Lille Bjørhusdalen, der ud- munder i Namsen ved gaardene Bjørhusdalen. Øverst i Kjær- ringdalen ligger 2 tjern, IØærringøernene, hvorfra ]1Ïj(erringdals- bækken kommer-. Øst for Kjærringtjernene ligger Skatolþel(I, 980 m. høit, en rundagtig homp paa grændsen af Grong. Fra Skatolfjeld fort- sætter en ryg nordvestover mod KalcW“eld, hvilken ryg gaar mellem Kjærringdalen og Store Bjørhusdalens botn i Grong. Kalufjeldel, 925 m., hæver sig omtrent 1OO m. over det om- liggende plateau. Paa fjeldets østre ende er opført en trigono- metrisk varde, 907 m. o. h. Fra Kalvfjeldet er der en flad fjeldstrækning nordover mod Kal“11klumpen, 917 m., og Kalm;atn, 785 m. O. h. Kalvklumpen, der ligger lige syd for Kalvkruvatn, har steilt fald mod dette og mod Ringvasdalen. Nord for Ringvasdalen udvider dalføret sig for atter at knibe sig sammen syd for Øvre Kalvvatn. Længere nordover bliver dalsiderne lavere, og bunden optages af en række lange, smale vande: Øvre Kalvvatn, Nedrevatn, Mellemvatn og flere vande ind til Øvrevatn. Fra østre ende af Kalvvatn i Ringvasdalen gaar østover en aaben, myrlændt og vandrig dalsænkning mod store Frøingsda1en i Grong Syd for denne dalsænkning ligger (Êelevajoðokka; en fra øst til vest gaaende, langstrakt ryg paa Grong grændse. Paa dalens nordside ligger Kløj’Weldet, som øverst har 2 toppe, den sydligste ligger 908 m. o. h. paa grændsen mellem Bindalen, Grong og Vefsen herreder. . Nord for Kløftfjeldet er atter et større, aabent dalføre med smaavande og myr. Paa nordøstsiden af dette ligger Nordre Maja)ffeld, 978 m., og Majaklumpen, 102l m., paa grændsen af Vefsen herred. Nordvest for Majaklumpen bliver der mere smaakuperet over mod Nedrevatn, Mellemvatn og Øvrevatn, 545 m. o. h. Strækningen, som ivest begrændses af Øifjord og Tosen, i syd og øst af Bindalsvasdraget og Vefsen har mægtige og vilde fjelde og dybe dale med steile sider. I den sydvestlige og sydlige del - omkring Vassaas kirke og Bindalsaaen - ligger adskillige gaarde. Ellers er strækningen mest ubeboet, der er etpar gaarde i den midtre del af Tosen, ved dennes bund og i Tosdalen. Endel skog er der langs Bindalsvasdraget, enkelte steder langs Tosen og i den nedre del af de fra fjorden opgaaende dale. Paa en halvø mellem Øifjord, -Aaen og Osan ligger Vassaas kirke og præstegaard. Paa odden vest for kirken er en del pladse, 4 - Nordlands amt III.