Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/65

Denne siden er ikke korrekturlest


52 NORDLANDS .-mr. Kjelviktinds og Kalklavtinds skraaning er mindre stei1 mod nord mod Kjelvikelvens aabne dal. Nord for denne naar Middags- tin(len l0O3 m. øst for Tosens bund. Det er en mod sydøst lig- gende ryg med sterkt fald mod fjorden. I høiden er t-inden nøgen. Mod nordøst har den afheld mod Tosdalen, der fra Tosens bund gaar op mod sydøst. Tosdalen er 8 a 9 km. lang, trang med steile sider. I syd- øst forgrener den sig i sidedale op imod Kvanlitind, 1096 m., og Maasvastind, 1 O31 m., begge paa Vefsen herreds grændse. I Tos- dalen ligger Tosdalsvatn, 14O m. o. h. Ved dettes østre ende er der 2 smaa fjeldgaarde. Nord for Tosdalsgaardene ligger Durmaalstind, 960 m., paa grændsen af Vefsen herred. Elven fra Tosdalen kaldes i sit nedre løb Storelven. Ved Tosens bund, Tosbofn, er en aaben slette med de 4 Tosbotngaarde. Sletten er dannet ved opøring af elven. Fra Tosbotn gaar en aaben fjelddal, der ender i en botn mellem Durmaabs“tiH(l i syd og Rismaalst“ind i nord. Denne sidste, paa Vefsen grændse, er 1013 m. Mod vest har den steilt fald mod Godvasdalen, der fra Tosbotn gaar nordover mod TveIîf)eld og Grundvaslind. Tverjjeld, 1017 m., har evig sne paa toppen og øStskraanin- gen. Nordvest for fjeldet ligger en 1031 meter høi top, der ved en smal ryg staar i forbindelse med den 1076 meter høie snedækkede Grundvastind. Vestover har disse tinder steilt fald mod Godvasda1en, østover mod Jordbruvøtn, der ligger paa grænd- sen af Vefsen herred. Landet syd og vest for Binda1sfjorden mod vest begrændset af I(3ella, mod nord og øst af BindaIsjjorden, Sørjjor- den og dens arm ](ollbotn, naar mod syd til grændsen mod Fol- dereid og Leka herreder. Det er indskaaret af fjerde og bugter. Fjeldene er skilte ved mange mindre dale, tildels med steile skraaninger. Det lavere land er som regel bevokset med tynd naaleskog og løvskog, denne sidste er forherskende i den vestre del, naaleskogen mere i den østre. Halvøen mellem Kjella, Bindalsfjorden og Sørfjorden forbin- des med det øvrige fastland kun ved et 1O0 m. smalt, lavt eid mellem IØ(?llvatn og Simlestrømmen. I den søndre del ligger det storslagne Hornffeld med 4 toppe, der naar høit op over det omliggende landSkab. Den nordligste top er Lillehornet, 802 m., adskilt i syd fra Kuglen, 797 m., ved en med smaavan(le opfyldt dal, der kun ligger 468 m. o. h. Syd for Kug1en og adskildt fra denne ved en dyb dal (390 m. O. h.) følger tin(len Heilhornet, lO63 m. Heilhomet fortoner