Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/66

Denne siden er ikke korrekturlest


B1N1)A1.EN HEHRE1). 53 sig fra vest som en spids kegle. Den sees fra dampskibsleden og mange mil ud tilhavs, saa den er velkjendt. Fjeldets over- flade til høieste top er en stor ur af ikke skarpkantede stene. Bestigningen er besværlig, men ikke særlig vanskelig Der skal have dannet sig en sprække nær toppen, som vanskeliggjør ad- gangen til det høieste punkt, men denne sprække er som regel fyldt med sne. Øst for Heilhornet og adskildt fra dette ved en 545 m. høi hals ligger Mai-kahorne1, 868 m. Lillehornet, Kuglen og Heilhornet er mod nord og syd util- gjængelige med styrtninger og flaug. Fra Heilhornet gaar mod nord to rygge, mellem hvilke der er en botn. øst for Hornfjeldet og skilt fra dette ved ]-[orndalen ligger Hildr‘ingsjj“eld, 790 m., paa halvøen mellem Sørfjord og Vikestad- vaagen. Vest for Lillehornets fod er der en lavere strækning, tvers over hvilken der gaar en lav ryg, Mana, til Hegbærnesjjeld, et smalt høidedrag paa halvøen mellem IOella og dens arm Flaget. Langs kysterne ligger nogen bebygning, saaledes Lysflordgaardene ved F lagets bund. Nord for den her omtalte strækning ligger Bindalseidef, 3.5 km. langt, mellem Vikestadvaagen og Botnet. Eidet er ikke syn- derlig mere end 3O m. høit o. h., og her er ikke lidet dyrkbart jordsmon og ikke faa gaarde. Landet nord for Bindalseidet er kuperet, tildels med dale og gjel med enkelte smavande og myrer. Her er en hel del dyrkbart jordsmon og adskillige gaarde saavel inde i landet som langs kysterne. Den vestre del af halvøen er den høieste. Her na-ar Holms- jÍjeldet 618 m. o. h., og fra dette gaar en ryg mod nord til Hall- j3eld, 332 m., og sydvestover mod Heil.2fleld, 432 m. Syd for Heilsfjeldet er landet smaatoppet med gjel og dale. Løkvikelvens (lal er den største. Syd for Heilsfjeld ligger Kammen, 350 m., med kuppelform. Fjeldskraaningerne mod vest er temmelig steile; nærmere kysterne atter slakere. I den nordre del fra Langmarken gaard til ;S’kauvik- neset er der paa vestskraaningen løvskog op til 100--15O m. o. h.; længer syd er landet snaut. Vest for Holmsfjeld og Hallfjeld ligger en tildels myrlændt slette ud til Bindalsfjorden, og der er flere gaarde, som Solstad, Holm og Hall med flere, samt kirken i Solstad anneks paa gaardene Holms grund. Holmsjjeldet er mod sydøst brat ned mod Fiskerosel-mens daljøre. Øst for den her omtalte fjeldstrækning ligger mindre, tildels skogk1ædte aaser, skilte ved myrlændte dalstrøg og dyrket markl, og her er elvene Fiskeroselven og Skjelsvikelven. østlig ligger Aakvikfleldet, 45O m., gjennemfuret af flere