Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/67

Denne siden er ikke korrekturlest


54 NoR1)1.AN1)S AMT. smaadale og med brat skraaning ned mod Bøgestadvafn. Langs kysten er der noksaa stærkt bebygget. Strækningen ved IOellas bund, mod vest begrændset af Kjellas arm Valen og mod syd af Simlebotn er ved det 100 m. brede eid ved Kjellvatn forbundet med landet østenfor. Denne strækning er forholdsvis lav, tildels myret og har endel smaavande, men er ellers bevokset med blandet naaleskog og løvskog. I den nordre del er der endel gaarde. Aasen øst for Husvatn er 158 m. høi. Strækningen syd for Sørfjordens bund, mod vest begrændset af Saglivafn, mod øst af Kollstrømmen, støder mod syd til Leka og Foldereid herreder; landet er her atter høiere, men naar ikke over 500 m.s høide. Her er to gjennemgaaende dale. Vestlig ligger ()ldervikj)eld, 377 m. høit og brat ned mod Sagl-ivatn, og Bronan, 357 m. høit med steit fald mod Djupvikdalen. Skraaningerne paa østsiden af dette dalføre er ogsaa bratte op mod Djupuik]jeldet og ]xÎjølen- .ffeldet, hvis høieste top ]x3ølen, 582 m., ligger paa grændsen af Leka og Foldereid herreder. Øst for Kjølen og Djupvikfjeld følger et ca. 5 km. langt dalføre fra gaarden Aar-sand mod sydvest til Sjølstadvatn-. Paa Sjølstadvatns øStside naar v-estre top af Grønland.îfi“eld 622 m., paa grændsen af Foldereid herred. Fra denne top gaar nordover en ryg, der er grændsen mod Foldereid. Mod øst er der temmelig brat ned mod Kollbotn. Langs denne strand er endel dyrket jordsmon med nogle gaarde Fjeldene i dette strøg er indtil en høide af 200-300 m. bevoksede med smaaskog. Landet nordvest for Tosenfjorden, mod vest be- grændset af Bindalsfjorden, udgjør den søndre del af halvøen mellem Hr-sj)ord, Bindalsflord og Tosenfford; det grændser mod nord til Vik og Velfjorden herreder. Mod vest er denne strækning gjennemskaaret af de fra Bindals- j)ord(m indgaaende fjorde Har(mgs.[jord, ;S’kotne.sZflord og Sel“flord. Fra Harang.s[jordens bund gaar østover et dalføre, i hvilket der ligger flere indsjøer, Eidvatn, Ejeldvatn og Storuatn; dalføret fortsætter i samme retning over mod Tosenj“7orden, lidt nord for Lande og Tosen kapel. - Strækningen nord for Harangsfjorden og Eidvatn er mest høit land. Paa halvøen mellem Harangsfjorden og Ursfjorden ligger Olderbakken, 536 m. høi, paa grændsen af Vik herred. Olderbakken skraaner jevnt mod sydvest og er ved et smalt, lavt eid, G-aupeidet, forbundet med halvøen G-aupgavlen, der naar 105 m. o. h. Nordøst for Harangsfjordens indre del ligger DalsjÌjeld, 552 m.,