Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/72

Denne siden er ikke korrekturlest


B1N1)A1.EN HEaHE1). 59 holde klos under Sørflesene, men ikke nærmere Melsteinen end omtrent 1 kabellængde. - 2 kabellængder vest for Rundflesa ligger en grund paa 7 m., hvorpaa det er rent lige til ()L9boerne (i Vik herred). Nord for Melsteinen ligger fiskebankerne Melsteinskoltene og Ytre Lasseryg paa dybt vand. De skal være af liden udstrækning, men noksaa fiskerige. Mellem Melsteinen og Gimlingen findes ogsaa flere fiskebanker. Nordvest for Melsteinen ude i havet ligger øgrupperne Gimsan, Terjan og Bindalsflesene. Alle disse øer er lave, de fleste hæver sig kun faa meter over havfladen. Farvandet omkring og mellem øgrupperne er urent og vanskeligt at befare, øerne selv ofte utilgjængelige paa grund af sjøgang og dragsug. Især gælder dette de ytre. Gim.s-an er beboet; den ligger 9.6 km. nordvest for Melsteinen og er 0.8 km. lang i nord til syd. Te1jan er ogsaa beboet, l gaard. Samtlige øer er træløse og kun sparsomt bevoksede med mos og græs. De ytterste øer i Bindalen herred ligger omtrent 25 km. vest for Austras nordende, ude i havet. HerredetS bræer er tidligere omtalt (bind I, pag. 113). Geologi. Den største del af Bindalen herred bestaar af granit med gneis med stor udbredelse omkring Tosenfjord. 0mkring Kjella er landet skifer. I Vassaas hovedsogn bestaar det faste fjeld for den væsentligste del af granit, men her er ogsaa endel skifer, og derhos er der udfyldninger af ler og sand i hoveddalføret. Ved Aal(jørgvatn forekommer mergelboller med aftryk af fiske: torsk, sei, sild, brisling og lodde (se bin(l I, pag. 187). Mergelbollerne ligger ved Baatelvens udløb i Aabjørgvatn, ved Granbostad. De har de forskjelligste former og lader sig oftest kløve efter længden. Man finder ikke altid noget i dem. Fra Vikakslen til høiden 507 m., mod Amunds(jernenes østende og rundt Horndalen i en høide over havet fra ca. 40O til henimod 60O m. er der en svær moræne, hvis høide er fra 2 til 3O m. ved Vikakslen; den ser ud som et stort stengjærde. Paa en- lang, sammenhængende strækning er den omtrent som en 6 skridt bred, taalelig jevnt stigende landevei, dog gjen- nembrudt af de forskjellige vandsig. Den bestaar af større og mindre afrundede stene samt grus og er tildels lyngbevokset. Ved Bindalen kirke og ca. 4 km. længere mod østnordøst ved H6iL9tG(Z er store endemoræner. med længderetning østnordøst til nordøst.