Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/73

Denne siden er ikke korrekturlest


6O NORDLANDS Aa1T. Moræner er der maaske ved Øksningen og ved Heimen-Hopen foran Flovatn. En stor moræne ligger foran Lys-j)“ordvatn, nordvest og nord for vandet, paa østsiden af Kjella. “ Morænen benævnes Lysjjord- mana. Kvedflordkul fra Hesemark. Ved gaarden Hesemark i Bin- dalen er fundet et enkelt stykke saakaldt kvedfjordku1 i ageren tæt ved gaardens huse, omtrent 9 fod over nuværende almindelig vandstand. Bergarterne paa stedet er glimmerskifer med granat og talrige granitgange samt krystallinsk kalk. Kullet ligner kannelkul, brænder i mindre stykker frit som et lys. Vægten er omtrent som havvandets, og kullet er vistnok ført did af strøm og vind, flydende i det stærkt saltholdige vand, ligesom de andre saa hyppig langs disse kyster fundne ku1stykker. Dette kul fra Hesemark viste nogle faa og ufuldkomne fossile planterester, brudstykker af pinusnaale. Professor O.S“mal(l Hær henførte dem nærmest til pinus Nor-denskiöldi og formoder i det hele, at kullet fra Hesemark tilhører brun-jura. Kvedfjordkullene kan være komne fra Andøen eller fra Is- havsøerne, hvor samme formationer findes. Paa nordsiden af I-[eilhornet ligger «Kavringstenen», en stor-, rundagtig sten, der hviler paa flere smaa. En dyb sprække i fjeldet omtales fra ÄVOf(ZZ)‘(’ld nord for Cr- vol(lvatn. Huler og elve, som gaar under jorden, er tidligere omtalt (bind I, pag. 2OO og 465). Herredets vasdrag er tidligere omtalt (bind I, pag. 377). De elve, som helt eller delvis har sit nedslagsdistrikt i Bin- dalen herred er Hornelven, Terraakelv(m, Bindal-sauen med bielvene FuglstadelHen og Aabjøra, Glømdalselven, Bogelven, Kalklavdalselven, Storelven, þHeldvatns og Storvat“ns vasdrag, Sausvatns vasdrag, Fisker- oselven, bielvene til Namsen Frøiningdalselven og Mellingen, Sagli- vatns vasdrag og Leiraaen. Fossefald i herredet er Saglij’ossen i elven af samme navn, grændseelv mellem Bindalen og Leka herred, og Haarstadj’ossen i Bindalsaaen. Desuden findes i det bratte lænde mangfoldige mindre fosser i de mange elve og bække inden herredet. O Indsjøer. Der er i Bindalen herred 750 større og mindre indsjøer af samlet areal 56.2 km.2 Km.9 Bøgestadvatn . . . . O.1 Lysfjordvatn . . 0.4 Horsbergvatn. . . 0.3